fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Prawo do odliczenia podatku naliczonego nie może być ograniczane

Fotolia
Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na utrzymywanie cmentarzy – uznał organ skarbowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 8 stycznia 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-3.4012.133. 2019. 6.AG) rozstrzygnął wątpliwości w zakresie prawa gminy do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych wydatków związanych z funkcjonowaniem cmentarzy, przy założeniu, że na cmentarzu nie będą się odbywały pochówki finansowane ze środków własnych gminy.

Wniosek w omawianej sprawie złożyła gmina (wnioskodawca), zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Gmina jest właścicielem cmentarzy komunalnych, na których świadczy odpłatne, opodatkowane usługi w zakresie m.in. udostępniania miejsc grzebalnych, chowania zwłok itp. W okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku, na ww. cmentarzach nie odbył się ani jeden pogrzeb, który zostałby sfinansowany ze środków własnych gminy (np. osoby bezdomnej), a cmentarze związane były wyłącznie z działalnością gospodarczą Gminy. W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku gmina zakłada, że w analogiczny sposób cmentarze będą wykorzystywane w przyszłości. Jednocześnie gmina ponosi koszty ich funkcjonowania – zarówno bieżące (np. dostarczanie mediów), jak i inwestycyjne (np. rozbudowa).

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej gmina zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych wydatków, przyjmując założenie, że na cmentarzach nie będą się odbywały pochówki finansowane ze środków własnych gminy (np. osób bezdomnych). W ocenie wnioskodawcy, ma on prawo do pełnego odliczenia VAT ze względu na zaistnienie przesłanek przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług, tj. posiadanie statusu podatnika VAT i wykorzystywanie nabywanych towarów/usług do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zdaniem gminy, ponoszone wydatki są bezspornie konieczne do świadczenia odpłatnych usług cmentarnych, bowiem nieprawdopodobnym jest, iż osoby bliskie zmarłym będą wybierały jako miejsce pochówku cmentarz niezadbany, nieuporządkowany, czy też taki, który nie został poszerzony i wskutek tego nie dysponuje wolnym miejscem. W ocenie gminy, stanowisko odmienne od przestawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE oraz polskich sądów administracyjnych.

W dniu 23 maja 2019 r. dyrektor KIS wydał dla wnioskodawcy indywidualną interpretację nr 0112-KDIL2-3.4012.133. 2019. 1.AŻ, w której uznał jego stanowisko za nieprawidłowe. Organ uzasadniał brak prawa do pełnego odliczenia VAT ryzykiem wykorzystania infrastruktury cmentarnej do celów innych działalność gospodarcza, takich jak np. organizacja nieodpłatnych pochówków osób bezdomnych. W takim przypadku poniesione przez gminę koszty funkcjonowania cmentarzy nie służyłyby wykonywaniu czynności opodatkowanych. W dniu 19 września 2019 r. wiążący wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie uchylił interpretacją indywidualną nr 0112-KDIL2-3.4012.133.2019.1.AŻ i zobowiązał organ do ponownego rozpatrzenia sprawy.

W kolejnej interpretacji z 8 stycznia 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-3.4012.133.2019. 6.AG) Dyrektor KIS uznał stanowisko gminy za prawidłowe. W uzasadnieniu podkreślił, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, jest fundamentalnym prawem podatnika i nie może być ograniczane. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Organ doszedł do wniosku, że skoro wydatki objęte wnioskiem dotyczą wyłącznie cmentarzy komunalnych, na których świadczone są odpłatne usługi cmentarne i nie są to wydatki o charakterze ogólnym, lecz ściśle związane z działalnością cmentarza, a przy tym założeniem gminy jest wykorzystywanie cmentarzy wyłącznie w celu świadczenia odpłatnych usług, to przysługuje jej pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Moim zdaniem stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w omawianej interpretacji jest prawidłowe. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iż jest to druga interpretacja wydana w tej sprawie, uwzględniająca stanowisko wojewódzkiego sądu administracyjnego, który uchylił pierwszą interpretację. Oznacza to, że podatnicy, w tym również jednostki samorządu terytorialnego, powinni walczyć do skutku, jeśli w istocie stanowisko organu podatkowego nie ma oparcia w przepisach i orzecznictwie. Należy oczywiście również pamiętać, że gdyby w związku z przedmiotowymi wydatkami dotyczącymi cmentarzy pojawiła się działalność wykonywana przez gminę w ramach zadań własnych (pochówek bezdomnych), wówczas należy dokonać częściowego odliczenia podatku naliczonego według tzw. prewspółczynnika, ewentualnie korekty dokonanego wcześniej odliczenia VAT. Podobna sytuacja dotyczy odliczania VAT od kosztów związanych z modernizacją, bądź utrzymaniem targowiska. Sądy administracyjne przyznają prawo gminom do pełnego odliczenia VAT naliczonego, jeśli prowadzona jest tam działalność gospodarcza w postaci odpłatnego udostępniania miejsc na stragany, pomimo pobierania opłaty targowej, która nie stanowi odpłatności za jakąkolwiek działalność, lecz jest daniną publicznoprawną.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA