Od ponad roku pracuję na 3/4 etatu i otrzymuję pensję w wysokości 1400 zł. W niektórych miesiącach pracodawca wypłaca premie uznaniowe, np. za listopad dostałam 500 zł. Od stycznia 2015 r. chcę równocześnie prowadzić działalność gospodarczą. Czy kwota premii wpłynie na opłacanie składek z działalności? – pyta czytelniczka.

Tak. Obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej będzie zależał od wypłaty przez pracodawcę premii uznaniowej oraz jej wysokości. Gdy bowiem pracownik nie ma w umowie zagwarantowanego co najmniej minimalnego wynagrodzenia, a tak może być w przypadku zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, to o konieczności zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych z działalności przesądza wysokość podstawy wymiaru składek ze stosunku pracy w danym miesiącu. Jeśli wynosi ona co najmniej minimalne wynagrodzenie, to ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności są dobrowolne.

Gdy zatem pracownik w danym miesiącu nie otrzyma premii, lecz tylko 1400 zł pensji, to za ten miesiąc z tytułu działalności konieczne będzie opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Wynagrodzenie to będzie bowiem niższe od minimalnego wynoszącego w 2015 r. 1750 zł. Jeśli natomiast pracownik w danym miesiącu oprócz pensji zasadniczej dostanie premię i łączny przychód ze stosunku pracy będzie wynosił co najmniej minimalne wynagrodzenie, to w tym miesiącu z działalności obowiązkowe będzie tylko ubezpieczenie zdrowotne.

podstawa prawna: art. 9 ust. 1 a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1442 ze zm.)