Jak założyć pracowniczy program emerytalny

Pełne porozumienie pracodawcy z przedstawicielami załogi i kompletny wniosek o rejestrację otworzą drogę do zakładowego oszczędzania pieniędzy na starość.

Publikacja: 17.03.2016 04:40

Jak założyć pracowniczy program emerytalny

Foto: 123RF

Pracowniczy program emerytalny (PPE) tworzy się przez:

- zawarcie umowy zakładowej,

- zawarcie umowy z instytucją finansową, której powierzy się zarządzanie środkami gromadzonymi w PPE, lub utworzenie przez towarzystwa emerytalne i fundusz emerytalny albo nabycie przez pracodawcę akcji istniejącego towarzystwa emerytalnego,

- rejestrację PPE przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: KNF).

Tak stanowi art. 10 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 710 ze zm., dalej: ustawa o PPE).

To trzy zasadnicze etapy tworzenia PPE, które wieńczą wiele wcześniejszych czynności pozwalających uruchomić PPE w zakładzie. Decydując się na utworzenie takiego programu, pracodawca przede wszystkim musi wypracować założenia, na podstawie których będzie on funkcjonował w firmie.

Choć podstawowe zasady jego działania określa ustawa o PPE, o szczegóły muszą zadbać pracodawca i załoga. Należą do nich w szczególności: forma programu, instytucja, której powierzy się zarządzanie gromadzonymi środkami, koszty zarządzania nimi, wysokość składki podstawowej, dostępne w programie opcje inwestycyjne, zasady współpracy z instytucją zarządzającą.

Pakt z załogą

Wypracowane przez pracodawcę założenia PPE, który będzie funkcjonował w zakładzie, odzwierciedlają postanowienia umowy zakładowej i wymagają akceptacji reprezentantów pracowników. Dlatego decydujący się na PPE pracodawcy już na etapie opracowania jego założeń zazwyczaj współpracują z przedstawicielami załogi. Jest to tym ważniejsze, że bez ich zgody utworzenie programu emerytalnego w zakładzie jest niemożliwe.

A co się dzieje, gdy u pracodawcy działa kilkanaście zakładowych organizacji, a utworzenia PPE na zasadach proponowanych przez pracodawcę nie zaakceptuje tylko jeden związek? Należy pamiętać, że jeśli u pracodawcy działają związki zawodowe, reprezentację pracowników tworzą wszystkie zakładowe organizacje związkowe funkcjonujące u pracodawcy. Tym samym przedstawiciele wszystkich związków powinni przyjąć umowę zakładową. Jeśli natomiast nie uzgodni się jej ze wszystkimi związkami, na mocy art. 11 ust. 8 ustawy o PPE można ją zawrzeć wyłącznie z organizacjami reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a kodeksu pracy. To oznacza, że jeśli jedna z zakładowych organizacji funkcjonujących u pracodawcy planującego utworzenie programu nie przyjmie warunków w umowie, co do zasady nie będzie to przeszkodą do utworzenia PPE, ale tylko wtedy, kiedy ta organizacja nie jest reprezentatywna. Brak akceptacji przez działający w firmie reprezentatywny związek zawodowy hamuje utworzenie PPE.

Troska o pieniądze

Pracodawca musi też wypracować postanowienia umowy zawieranej z instytucją, której powierzy zarządzanie pieniędzmi zgromadzonymi na emerytury pracowników. Co do zasady działania te prowadzi się równolegle z ustalaniem umowy zakładowej dla programu i we współpracy z wybraną instytucją zarządzającą PPE.

Te postanowienia muszą być zgodne z powszechnymi przepisami oraz spójne w obu umowach – zakładowej i z instytucją zarządzającą PPE. Wymaga to szczególnej uwagi, gdyż KNF wnikliwie je weryfikuje przed rejestracją PPE.

Ważny wniosek

Kiedy umowy zakładowa i z zarządzającym są już gotowe i zawarte, pozostaje przygotowanie wniosku do KNF o rejestrację PPE. Zgodnie z art. 30 ustawy o PPE powinien on zawierać dane identyfikujące pracodawcę i instytucję zarządzającą. Dołącza się do niego wiele dokumentów >patrz ramka.

Ponieważ skompletowanie załączników do wniosku może potrwać nawet kilka tygodni, najlepiej ich przygotowanie rozpocząć przynajmniej miesiąc przed planowaną datą przesłania ich do KNF. Jeżeli według KNF złożony wniosek jest prawidłowy i kompletny, decyzji o rejestracji PPE pracodawca powinien się spodziewać w ciągu miesiąca.

Autorka jest radcą prawnym w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy sp.k.

Plik zaświadczeń i umów

Do wniosku o rejestrację PPE dołącza się:

- dokumenty potwierdzające umocowanie do zawarcia umowy zakładowej i umowy z instytucją finansową,

- zaświadczenia o tym, że pracodawca nie ma zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego,

- umowę zakładową i umowę z instytucją zarządzającą PPE lub statut funduszu emerytalnego,

- wzór deklaracji o przystąpieniu do PPE,

- oświadczenie pracodawcy, że warunki uczestnictwa w programie nie naruszają art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o PPE.

ZUS

Pracowniczy program emerytalny (PPE) tworzy się przez:

- zawarcie umowy zakładowej,

Pozostało 98% artykułu
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości