Rok 2020 był pod wieloma względami rokiem przełomowym. Nadejście pandemii COVID-19 postawiło ludzkość przed nowymi wyzwaniami. Zmusiło też do poszukiwania rozwiązań w sferze prawa w celu złagodzenia negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii. Jedną z instytucji pomocowych było świadczenie postojowe wprowadzone na mocy tzw. tarczy antykryzysowej, tj. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 2095 ze zm.). Świadczenie to zostało przewidziane dla osób zatrudnionych m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia.