Czy zatrudniony na zlecenie ma szansę na kolejne postojowe z ZUS?

Czy zatrudniony na umowę zlecenie może kolejny raz otrzymać świadczenie postojowe (raz już miał wypłacane przez 3 miesiące od kwietnia 2020 r.) i w jakiej wysokości?

Aktualizacja: 21.01.2021 14:44 Publikacja: 21.01.2021 13:57

Tarcza branżowa już działa.

Tarcza branżowa już działa.

Foto: Tarcza branżowa to pomoc m.in. dla branży gastronomicznej. Źródło: Adobe Stock

Odpowiedź na to pytanie przygotowali eksperci z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawdzili, że Odpowiedzi trzeba szukać w „specustawie covidowej" (z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,(t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.).

Na ponowną wypłatę świadczenia postojowego pozwalają przepisy znowelizowanej w grudniu 2020 r. „specustawy covidowej"  (Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,(t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.).

Zgodnie z art. 15zs

3

, który wszedł w życie 15 stycznia 2021 r., osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę agencyjną, umowę o świadczenie usług) mogą  od 15 stycznia wystąpić o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe.

Świadczenie przysługuje osobom, które otrzymują przychód z umowy cywilnoprawnej z następujących tytułów:

1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy  z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z  21listopada 1996r. o muzeach:

a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,

b) przez przewodników muzeów

– uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Jeśli zatem wniosek zostanie złożony w styczniu 2021, to wnioskodawca powinien wykazać przychód za grudzień 2020 r. Jak pisaliśmy w "Rzeczpospolitej", w wielu przypadkach może to być niemożliwe, gdyż z powodu lockdownu w tych branżach możliwości zarobku zostały zablokowane lub bardzo ograniczone (zobacz "Koronawirus: freelancerzy z kultury nie dostaną postojowego ani zwolnienia ze składek ZUS").

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warto pamiętać, że wniosek można złożyć w okresie  od 15 stycznia 2021 r. do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Jeśli stan epidemii zostanie zniesiony - przykładowo - w czerwcu 2021 r., to na złożenie wniosku będzie czas do końca września 2021 r.

W przypadku wydania przez ZUS decyzji odmownej, przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji (odwołanie wnosi się za pośrednictwem ZUS). Decyzja odmowna powinna zawierać pouczenie o zasadach wnoszenia odwołania.

Odpowiedź na to pytanie przygotowali eksperci z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawdzili, że Odpowiedzi trzeba szukać w „specustawie covidowej" (z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,(t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.).

Na ponowną wypłatę świadczenia postojowego pozwalają przepisy znowelizowanej w grudniu 2020 r. „specustawy covidowej"  (Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,(t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.).

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie