Od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. ulgi na start. Polega ona na tym, że przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i nie opłacają składek na te ubezpieczenia.

Okres ulgi na start

Osoba, która rozpocznie działalność pierwszego dnia miesiąca, uwzględnia ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi. Przy starcie działalności w trakcie miesiąca, okres ulgi liczy się od kolejnego miesiąca.

Czytaj także: Bez składek ZUS przy zakładaniu firmy i bez zasiłku

Przykład 1

Adam B. rozpoczął działalność gospodarczą 7 maja 2018 r. Spełnił warunki do skorzystania z ulgi na start. Sześć miesięcy, za które nie będzie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne, trzeba liczyć od czerwca. Okres korzystania z ulgi upłynie 30 listopada 2018 r.

Przykład 2

Maria L. rozpoczęła działalność gospodarczą 4 maja 2018 r. Spełniła warunki do skorzystania z ulgi na start. Jednak od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r. zawiesiła działalność. Po jej wznowieniu będzie mogła korzystać z ulgi już tylko przez 4 miesiące kalendarzowe.

Przedsiębiorca może zrezygnować z ulgi na start i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Jednak kolejny raz będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po 60 miesiącach kalendarzowych od zakończenia bądź zawieszenia działalności.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Przykład 3

Stanisław N. korzystał z ulgi na start przez dwa miesiące – od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r. Od 1 sierpnia 2018 r. zgłosił się do ubezpieczeń społecznych. Jeśli np. w październiku 2018 r. uzna, że decyzja o rezygnacji z ulgi była błędna, nie będzie mógł znów z niej skorzystać ani za okres od  1 sierpnia do 30 września 2018 r., ani od 1 października 2018 r.

Z ulgi na start może też skorzystać wspólnik spółki cywilnej.

Ważne!

Przedsiębiorca, który korzysta z ulgi na start albo opłaca preferencyjne składki, jest obowiązkowo objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Minimalna składka zdrowotna w 2018 r. wynosi 319,94 zł.

> Zwolnienie tylko dla przedsiębiorcy

Ulga na start dotyczy tylko osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą. Za osoby współpracujące przy prowadzeniu tej działalności oraz za zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców przedsiębiorca musi opłacać składki za ogólnych zasadach.

Preferencyjne składki

Po skorzystaniu z ulgi na start przez 6 miesięcy (lub wcześniej – w razie rezygnacji z tej ulgi), przedsiębiorca może następnie opłacać preferencyjne składki. Może też wybrać tę formę ulgi od razu po rozpoczęciu działalności. To on decyduje, z jakiej ulgi korzysta i przez jaki okres.

Korzystanie z preferencyjnych składek oznacza, że przez 24 miesiące można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. – od 630 zł).

Ważne!

30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia to kwota najniższej podstawy wymiaru składek. Można opłacać składki od wyższej podstawy.

Jeśli upłynie okres ulgi na start, a przedsiębiorca spełnia warunki do skorzystania z preferencyjnych składek, to 24 miesiące kalendarzowe powinien liczyć od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

Przykład 4

Lidia P. rozpoczęła działalność gospodarczą 1 maja 2018 r. Przez 6 miesięcy będzie korzystała z ulgi na start. Po tym okresie chce opłacać składki od preferencyjnej podstawy. Okres 24 miesięcy rozpocznie się 1 listopada 2018 r. i będzie trwał do 31 października 2020 r.

Jeśli przedsiębiorca zrezygnuje z ulgi na start, okres 24 miesięcy kalendarzowych, przez które może opłacać składki od preferencyjnej podstawy, liczony jest od dnia, który wskaże we wniosku (nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym go zgłosi).

Przykład 5

Jacek W. rozpoczął działalność gospodarczą 1 czerwca 2018 r. Chce korzystać z ulgi na start tylko do 30 września 2018 r. Zamierza zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (na formularzu ZUS ZUA) od 20 października 2018 r. Jeśli tak zrobi, ZUS obejmie go ubezpieczeniami społecznymi od 20 października 2018 r. Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z prawa do opłacania preferencyjnych składek przez 24 miesiące kalendarzowe, czyli przez okres od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2020 r.

Gdy skończy się okres korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, składki trzeba opłacać od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2018 r. – od kwoty 2665,80 zł).

Działalność nieewidencjonowana

Obecnie istnieje również możliwość prowadzenia działalności bez wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Taka osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oznacza to, że nie opłaca składek na te ubezpieczenia.

Można zrezygnować z prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, zarejestrować działalność w CEIDG i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Z dniem określonym we wniosku o wpis do CEIDG działalność stanie się działalnością gospodarczą.

O warunkach prowadzenia działalności nieewidencjonowanej można przeczytać na stronie www.biznes.gov.pl.

Warunki do spełnienia

Możliwość skorzystania z ulgi na start i preferencyjnych składek przysługuje osobom, które:

- rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,

- nie prowadzą działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywały czynności, które wchodzą w zakres podjętej działalności.

Więcej o ZUS