Trzeba pamiętać, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje dopiero po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia lekarskiego. Nie można otrzymywać go zamiast lub w trakcie chorobowego. Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczeń wniosek musi trafić do ZUS, co najmniej 1,5 miesiąca przed zakończeniem zwolnienia.

Gdy 182 dni nie wystarczają

Przypomnijmy, że na zwolnieniu lekarskim możemy być nieprzerwanie przez 182dni, a w przypadku ciąży i gruźlicy - 270 dni. To nie zawsze wystarczy na pełny powrót do zdrowia. Świadczenie rehabilitacyjne pozwoli kontynuować leczenia i rehabilitację przez maksymalnie 12 miesięcy. Dostaniemy je, o ile lekarz orzecznik stwierdzi, że mamy szansę na powrót do zdrowia.

Oczywiście wniosek o świadczenie z kompletem dokumentów trzeba złożyć odpowiednio wcześnie - co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego. Zwykle jest to mniej więcej w 120 dniu zwolnienia lekarskiego, a w przypadku ciąży i gruźlicy – około 228 dnia. Warto pilnować terminu, ponieważ na wypłatę zasiłku Zakład ma 30 dni od momentu przyznania.

- Świadczenie rehabilitacyjne jest więc kontynuacją zasiłku chorobowego. Możemy je otrzymać wtedy, gdy wyczerpaliśmy już cały okres zasiłkowy i nadal jesteśmy niezdolni do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja dają nadzieję, że do niej wrócimy – mówi Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się w oddziale ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania.

Nie tylko dla pracownika

Świadczenie rehabilitacyjne możemy pobierać maksymalnie przez rok. O tym, czy nam się należy, decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od jego orzeczenia można wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej w ciągu 14 dni od daty doręczenia tego orzeczenia. Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej ZUS wydaje decyzję w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego.

- O świadczenie rehabilitacyjne może także starać się osoba, która już po zakończeniu chorobowego ubiegała się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale lekarz orzecznik ZUS uznał, że stan jej zdrowia rokuje odzyskanie zdolności do pracy i w związku z tym wystarczające będzie przyznanie mu tego świadczenia, a nie renty – wyjaśnia Iwona Kowalska.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Ważne

O świadczenie może starać się nie tylko pracownik, ale również zleceniobiorca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli podlegali ubezpieczeniu chorobowemu.

Uwaga!

Ze świadczenia rehabilitacyjnego można skorzystać albo z ubezpieczenia chorobowego albo wypadkowego. Podstawa zależy od tego, co było powodem niezdolności do pracy (choroba czy wypadek przy pracy). Zatem, aby ubiegać się o świadczenie, trzeba nie tylko być ubezpieczonym w ZUS, ale i opłacać składki na oba rodzaje ubezpieczeń.

Ile da ZUS

Nie ma jednej kwoty świadczenia rehabilitacyjnego dla wszystkich, ponieważ jego wysokość zależy od zarobków.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi:

- 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych 90 dni,

- 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za pozostały okres,

- 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży,

- 100 proc. podstawy wymiaru, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Przypomnijmy, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do świadczeń.

Płatnikiem świadczenia może być albo pracodawca, albo oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tak jak w przypadku zasiłku chorobowego. Średnia wysokość świadczenia rehabilitacyjnego w kraju pod koniec ubiegłego roku wynosiła około 1568 zł miesięcznie.

Jakie dokumenty do wniosku

W oddziale ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania należy złożyć wniosek na formularzu ZUS Np-7, zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) . Wywiad zawodowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub gdy wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność pozarolniczą.

 

W razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem należy dołączyć również protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Gdy niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy dotyczy pozostałych ubezpieczonych trzeba załączyć kartę wypadku przy pracy. Natomiast w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową koniecznie trzeba dołączyć decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego.

W sytuacji, gdy świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek. Jest ono wystawiane na różnych drukach. W przypadku pracowników jest to druk ZUS Z-3. Ubezpieczeni wykonujący pozarolniczą działalność, ubezpieczeni współpracujący z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchowni wypełniają druk ZUS Z-3b, a pozostali ubezpieczeni - druk ZUS Z-3a.

Zaświadczenie płatnika składek nie jest wymagane, jeżeli było złożone do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i nie uległy zmianie okoliczności mające wpływ na prawo, wysokość i podstawę wymiaru świadczenia.

Jeżeli natomiast o przyznanie świadczenia stara się osoba, która nie jest już objęta ubezpieczeniem chorobowym, powinna dołączyć do tego zestawu oświadczenie na druku ZUS Z-10. Liczba osób , które ukończyły rehabilitację leczniczą w województwie dolnośląskim w podziale na oddziały ZUS za lata 2015 i 2016. Średni czas trwania rehabilitacji wynosił 24 dni