Sąd: od napiwków trzeba zapłacić składki ZUS

Napiwki należy uznać za przychody uzyskane ze stosunku pracy – wynika z orzeczeń wrocławskich sądów.

Publikacja: 27.12.2017 13:16

Sąd: od napiwków trzeba zapłacić składki ZUS

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczyła spółki, prowadzącej kasyno. Od początku działania firmy jej pracownicy, w tym m.in. krupierzy, pracownicy baru, kierownicy sal, kasjerzy i pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy obsłudze kasyna, otrzymywali napiwki od klientów kasyna. Napiwki były przekazywane w formie gotówki lub żetonów do gry.

Pieniądze i żetony cashowe otrzymywane z tytułu napiwków umieszczano w specjalnych kasetkach znajdujących się przy stołach do gry, tzw. tip boxach. Nie było możliwości zabrania żetonów do kieszeni. W spółce istniał zwyczaj podziału napiwków. Wysokość napiwku otrzymywanego przez danego pracownika była zależna od punktów związanych z zatrudnieniem na danym stanowisku pracy. Pracownicy między sobą ustalali punkty odpowiednio do zajmowanego stanowiska. Napiwki przynosiła w kopercie kasjerka albo kierownik sali. Raz w miesiącu pracownicy spotykali się, ii dzielili napiwki.

Firma prowadziła też rejestr napiwków. Od tych kwot były odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego. Do roku 2007 zaliczka ta była obliczana i uiszczana samodzielnie przez każdego pracownika. Począwszy od tego roku jej obliczaniem i odprowadzaniem zaczęli zajmować się odpowiedni pracownicy płatnika.

W trakcie kontroli przeprowadzanej w spółce przez urzędników ZUS wykryto, że firma nie odprowadzała składek od napiwków. Firma złożył zastrzeżenia do protokołu, wskazując, że urzędnicy błędnie uznali, iż od kwot otrzymywanych przez pracowników od klientów kasyna w ramach napiwków powinny być odprowadzone należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Firma argumentowała, że napiwek jest dobrowolnym świadczeniem osoby trzeciej, a nie, jak błędnie przyjął organ rentowy, częścią wynagrodzenia, a więc świadczenia wypłacanego przez pracodawcę z tytułu świadczonej pracy.

Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że kwoty pieniężne uzyskiwane przez ubezpieczonego w ramach napiwków powinny być uwzględniane przy ustalaniu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Napiwki należy bowiem uznać za przychody uzyskane ze stosunku pracy. Bez znaczenia według tego sąd pozostawał fakt, że przychody te nie były finansowane przez pracodawcę, a sama wypłata napiwków była uzależniona jedynie od dobrej woli klientów kasyna, przy równoczesnym braku skutecznego prawnie roszczenia zainteresowanych o wypłatę napiwków. -Obowiązkiem pracodawcy było bowiem pobranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – wskazał SO.

Orzeczenie to podtrzymał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sygn. akt III AUa 1647/16).

W uzasadnieniu wyjaśniono, iż art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera definicję przychodu wskazując na przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania. – Z przepisów powyższych wynika, że w przypadku pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowią przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 u.s.u.s.) – wskazał Sąd Apelacyjny.

Jak wyjaśniono dalej, za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. – Definicja przychodu w tym przepisie jest zakreślona tak szeroko, że pojęcie to obejmuje literalnie rzecz biorąc „wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne" i to bez względu na źródło finansowania tych środków – podkreślił sąd.

Sprawa dotyczyła spółki, prowadzącej kasyno. Od początku działania firmy jej pracownicy, w tym m.in. krupierzy, pracownicy baru, kierownicy sal, kasjerzy i pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy obsłudze kasyna, otrzymywali napiwki od klientów kasyna. Napiwki były przekazywane w formie gotówki lub żetonów do gry.

Pieniądze i żetony cashowe otrzymywane z tytułu napiwków umieszczano w specjalnych kasetkach znajdujących się przy stołach do gry, tzw. tip boxach. Nie było możliwości zabrania żetonów do kieszeni. W spółce istniał zwyczaj podziału napiwków. Wysokość napiwku otrzymywanego przez danego pracownika była zależna od punktów związanych z zatrudnieniem na danym stanowisku pracy. Pracownicy między sobą ustalali punkty odpowiednio do zajmowanego stanowiska. Napiwki przynosiła w kopercie kasjerka albo kierownik sali. Raz w miesiącu pracownicy spotykali się, ii dzielili napiwki.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a