E-sprawa z finałem w zwykłym sądzie. A koszty adwokackie?

W sprawie prowadzonej najpierw w e-postępowaniu, a później zwykłym, sąd orzeka jedną opłatę jako zwrot kosztów za czynności adwokata lub radcy.

Publikacja: 17.06.2024 21:31

E-sprawa z finałem w zwykłym sądzie. A koszty adwokackie?

Foto: Adobe Stock

Opłata ta jest odpowiednia do wartości sprawy i rodzaju postępowania. To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego.

Chodzi o cywilne sprawy upominawcze. Co roku setki tysięcy takich postępowań wpływają do e-sądu, ale kilka procent z nich trafia później do zwykłych sądów cywilnych formalnie jako kolejne sprawy.

Zgodnie z art. 505 (37) § 2 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli w terminie trzech miesięcy od wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w zwykłym postępowaniu (do zwykłego sądu), to skutki prawne wytoczenia powództwa następują z dniem wniesienia pozwu w e-postępowaniu. A na żądanie stron ten kolejny sąd uwzględnia koszty poniesione przez strony w e-postępowaniu.

Czytaj więcej

Ile zarobi adwokat lub radca w hybrydowym procesie? Jest uchwała SN

Zwrot tych kosztów zasądzanych stronie wygrywającej sprawę pozwala jej zrekompensować wydatek na pełnomocnika (w części lub w całości).

W sprawie, którą zajął się Sąd Najwyższy, referendarz, wydając nakaz zapłaty już w zwykłym sądzie, zasądził powódce 1617 zł kosztów procesu, w tym 1200 zł kosztów zastępstwa procesowego (na radcę). Nie orzekł jednak odrębnych kosztów za wcześniejsze umorzone elektroniczne postępowanie o to samo roszczenie, w którym radca brał udział.

Rozpatrując z kolei sprzeciw od postanowienia referendarza, Sąd Rejonowy w Warszawie (sędzia Radomir Wójcik) powziął wątpliwości co do tych kosztów i skierował do SN pytanie prawne, czy w takim postępowaniu sąd powinien uwzględnić dwie opłaty za czynności kwalifikowanego pełnomocnika, tj. odrębnie za czynności w toku elektronicznego postępowania upominawczego oraz w późniejszym zwykłym?

W uzasadnieniu pytania sędzia wskazał m.in, że przed nowelizacją k.p.c. z 4 lipca 2019 r. postępowanie kończyło się albo w e-sądzie albo – gdy złożno odwołanie – kontynuował je zwykły sąd. Nie było wątpliwości, że chodzi o jedno postępowanie. Po zmianach traktowane są jako odrębne.

SN (sędziowie Paweł Grzegorczyk, Grzegorz Misiurek i Dariusz Zawistowski) uznał, że w sprawie wszczętej zgodnie z art. 505 (37) § 2 zdanie pierwsze k.p.c. (czyli przed zwykłym sądem po e-sądzie) sąd orzeka o kosztach zastępstwa procesowego z uwzględnieniem jednej opłaty. Określa ją według stawek za czynności radcy prawnego lub adwokata właściwych ze względu na wartość i przedmiot sprawy oraz rodzaj postępowania.

– Obecnie elektroniczne postępowanie upominawcze jest odrębnym postępowaniem ze wszystkimi konsekwencjami. O ile więc wyjątkowo jest możliwe zaliczenie opłaty uiszczonej w EPU, o tyle w pozostałych przypadkach zastosowanie ma zasada, że w EPU każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swoim udziałem w sprawie, w tym koszty zastępstwa procesowego przez adwokata lub radcę – tłumaczy Cezary Zalewski, sędzia gospodarczy z Warszawy.

Podkreśla, że wątpliwości wynikają z brzmienia kolejnego ustępu art. 505 (37) k.p.c.

– Ustawodawca wskazał w nim, że na żądanie stron sąd rozpoznający sprawę uwzględni koszty poniesione przez strony w EPU, nie przesądzając jednoznacznie, o jakich kosztach tu mowa – podsumowuje sędzia.

Sygnatura akt: III CZP 48/23

Opłata ta jest odpowiednia do wartości sprawy i rodzaju postępowania. To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego.

Chodzi o cywilne sprawy upominawcze. Co roku setki tysięcy takich postępowań wpływają do e-sądu, ale kilka procent z nich trafia później do zwykłych sądów cywilnych formalnie jako kolejne sprawy.

Pozostało 90% artykułu
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?