Aby zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania, wyborca może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą jak również na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania wraz z własnoręcznym podpisem można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie. Zaświadczenie wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożył wniosek. Po otrzymaniu takiego zaświadczenia, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę, ze nie można utracić zaświadczenia o prawie do głosowania, bo w takim przypadku, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe ani otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani też wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Od 1 września do 12 października wnioski o zmianę miejsca głosowania mogą też składać żołnierze, pełniący zasadniczą służbę wojskową albo odbywający ćwiczenia wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby.

Czytaj więcej

Przewodnik na wybory 2023r.: Obwody, okręgi i komisje