Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Sądu Najwyższego, uwagi są "natury ogólnej, ale zostały sformułowane na kanwie dwóch spraw, w których ujawniła się nietrafna interpretacja przepisów dotyczących biegu postępowania dyscyplinarnego prokuratorów przez podmioty w nim uczestniczące". To zaś skutkowało pozbawieniem Prokuratora Generalnego możliwości uczestniczenia jego przedstawiciela w rozprawie, a także pozostawieniem bez rozpoznania wniesionych przez ten organ środków odwoławczych.

Prezes Izby Dyscyplinarnej uważa za niewłaściwą  praktykę przypisywania sobie przez rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego oraz pierwszego zastępcę rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego prawa do udziału w każdym troczącym się przed sądem postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym prokuratora. Chodzi zwłaszcza o sprawy prowadzone przez innego zastępcę rzecznika dyscyplinarnego PG, właściwego dla określonego okręgu regionalnego. Z komunikatu wynika, że udział w takim postępowaniu jest  możliwy po przejęciu  sprawy, a reprezentowanie Prokuratora Generalnego musi poprzedzić udzielenie szczególnego upoważnienia. Prezes ID wskazuje, że zbliżonym normatywnie stanie prawnym Minister Sprawiedliwości udziela takich upoważnień osobie reprezentującej go w toku postępowań dyscyplinarnych dotyczących sędziów sądów powszechnych.

Prezes Roch podkreślił wzmocnioną w ustawie Prawo o prokuraturze niezależność powoływanych na kadencje rzeczników dyscyplinarnych - zgodnie z obecnymi uregulowaniami pozycja Prokuratora Generalnego w sprawach dyscyplinarnych prokuratorów na etapie postępowania międzyinstancyjnego i odwoławczego została zrównana z sytuacją stron.

- Z tego względu Prokurator Generalny, chcąc skorzystać z uprawnienia do wniesienia odwołania, sam musi złożyć wniosek o uzasadnienie, względnie zaskarżyć orzeczenie sądu I instancji w terminie przewidzianym do złożenia wniosku. Nie jest dopuszczalne wniesienie odwołania, gdy o uzasadnienie wnioskował inny podmiot, w tym rzecznik dyscyplinarny lub zastępca rzecznika dyscyplinarnego - czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej

Ważą się losy Izby Dyscyplinarnej, a ta nadal działa