Obecnie Sanchez Navarra oferuje trzy produkty: płyn do mycia ciała, balsam do ciała oraz krem do dłoni i stóp. Każdy z tych produktów wytwarzany jest w 10 unikalnych zapachach.

Produkty firmy są postrzegane przez klientów jako towary luksusowe, charakteryzujące się wysoką jakością, przez co sprzedawane są po wyższej cenie w porównaniu z innymi produktami do kąpieli i pielęgnacji ciała dostępnymi na rynku.

Firmę założyły przed 16 laty dwie przyjaciółki ze studiów, które połączyła wspólna pasja do luksusowych kosmetyków – Freda Jones i Nisha Shah.

Na początku 2016 roku inwestorzy venture capital sprzedali 30 proc. akcji w Sanchez Navarra na rzecz TRU Group, dużej międzynarodowej grupy kapitałowej. W tym samym czasie Freda i Nisha sprzedały TRU Group 15 proc. swoich udziałów w spółce. W rezultacie, TRU Group posiada obecnie 60 proc. wartości kapitałów własnych firmy Sanchez Navarra, natomiast pozostałe 40 proc. należy w równych częściach do Fredy i Nishy.

Kanały sprzedaży

Obecnie Sanchez Navarra sprzedaje swoje produkty jedynie w Keyland.

- Stoiska w domach towarowych

Firma ma swoje stoiska w dwóch największych sieciach domów towarowych w Keyland. Obecnie posiada 120 stoisk działających w wielu miastach i miasteczkach w kraju. Sprzedaż na stoiskach stanowi około 70 proc. wartości całego wolumenu sprzedaży.

- Strona internetowa

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Około 25 proc. wartości całej sprzedaży jest generowane bezpośrednio przez klientów za pośrednictwem strony internetowej firmy. Witryna jest ceniona za prostotę obsługi, a w badaniach dotyczących satysfakcji klienta firma zawsze zdobywa wysokie wyniki za terminowość dostaw i jakość produktów.

- Sklepy firmowe

Sanchez Navarra prowadzi pięć własnych sklepów sprzedaży detalicznej, zlokalizowanych w głównych miastach Keyland. Trzy z tych sklepów są własnością firmy, natomiast dwa są wynajmowane. Własne sklepy znajdują się w prestiżowych lokalizacjach i od momentu zakupu ich wartość znacznie wzrosła. Dyrektorzy zdecydowali się kupić te sklepy, zamiast je wynajmować – miało to być formą lokowania nadwyżek środków pieniężnych firmy. Około 5 proc. wartości sprzedaży Sanchez Navarra jest generowane przez własne sklepy detaliczne firmy.

Strategia ustalania cen

Trzy produkty – płyn do mycia ciała, balsam do ciała oraz krem do dłoni i stóp – są oferowane po sugerowanych cenach detalicznych wynoszących niezależnie od zapachu odpowiednio 12,50 K$, 15,00 K$ oraz 15,00 K$. Każdy z kierowników działu sprzedaży ma prawo pomniejszyć tę cenę w punkcie sprzedaży w swoim regionie – na wszystkie zapachy, wszystkie produkty lub poszczególne zapachy czy produkty – nawet o 30 proc.

Kalkulacja kosztów

Sanchez Navarra wykorzystuje standardowe podejście kosztowe do monitorowania wydajności. Dla każdego zapachu każdego produktu prowadzona jest karta standardowych kosztów, która jest na bieżąco aktualizowana. Standardowe koszty produkcji za buteleczkę 250 ml wynoszą (porównano koszty dla najtańszego zapachu (Opal) / najdroższego (Diamond)):

Różnice w kosztach produkcji pomiędzy zapachami wynikają z:

1. kosztów składników zapachów;

2. czasu potrzebnego do wytworzenia serii produkcyjnej zapachu (zwykle im droższe składniki zapachu, tym więcej czasu jest potrzebne na ich przetworzenie), wiążącego się z różnymi standardowymi kosztami pracy produkcyjnej; ponadto, zmienne ogólne koszty produkcji oraz stałe ogólne koszty produkcji są oparte na bezpośrednich jednostkach przeliczeniowych pracy.

Informacje z branży

W 2015 roku rynek produktów do kąpieli i pielęgnacji ciała w Keyland wygenerował dochód w wysokości 12 000 mln K$. Zauważalna jest tendencja wzrostowa na poziomie około 2 proc. rocznie.

Przemysł jest zdominowany przez trzech dużych producentów, którzy generują około 92 proc. sprzedaży ilościowej i 75 proc. sprzedaży wartościowej. Ci producenci koncentrują się na produktach do kąpieli i pielęgnacji ciała nadających się do codziennego użytku przy średniej cenie 3,00 $K za produkt.

Pozostałe 8 proc. rynku jest podzielone między około 100 innych producentów, którzy różnią się pod względem ekskluzywności, jakości składników naturalnych, właściwości substancji organicznych lub ich kombinacji. Sanchez Navarra jest jednym z takich producentów. Średnia cena detaliczna za produkt wynosi w tej części rynku 12,00K$, dlatego generuje ona 25 proc. przychodów rynku w ujęciu wartościowym, rosnąc w tempie około 5 proc. rocznie według wartości.

Zadanie

Pracujesz jako specjalista ds. finansowych w dziale finansów Sanchez Navarra i otrzymujesz następującą wiadomość e-mail od Rogera Dawsona, dyrektora finansowego:

Od: Roger Dawson, dyrektor finansowy

Do: specjalista ds. finansowych

Temat: Kalkulacja kosztów krańcowych i uzasadnienie wydatków marketingowych

Wczoraj dyrektorzy odbyli rozmowę konferencyjną z Panem C. Tan, dyrektorem ds. operacji międzynarodowych w TCU Group. Wspomniał on o przejściu ze standardowej absorpcji kosztów na metodę kalkulacji kosztów krańcowych. Wygląda na to, że wiele spółek zależnych TCU korzysta z tej metody i Pan C. Tan chce, abyśmy robili to także my. Dyrektorzy chcą otrzymać krótkie sprawozdanie na ten temat.

Na początek przygotowałem tabelę absorpcji kosztów, która przedstawia zysk brutto za płyn do mycia ciała w kolejnych trzech miesiącach. Został opracowany na podstawie planów produkcji w każdym z tych miesięcy. W czerwcu musimy przeprowadzić konserwację linii produkcyjnej płynu do mycia ciała. Oznacza to, że produkcja w tym miesiącu będzie niższa.

Chciałbym otrzymać od Ciebie sprawozdanie, które wyjaśniłoby wpływ metody kalkulacji kosztów krańcowych na nasze zyski oraz wycenę zapasów, a także zalety i wady jakie może to za sobą nieść. Skorzystaj z tabeli, którą przygotowałem. W tej chwili nie są potrzebne żadne obliczenia.

Po drugie, Pan C. Tan zgłosił swoje uwagi na temat kwot, jakie wydajemy na działania marketingowe dotyczące naszych produktów. W 2015 roku wyniosły one 35 proc. naszych wydatków na sprzedaż i dystrybucję. Poprosił o uzasadnienie tych kosztów w odniesieniu do utrzymania naszej marki. Przygotuj proszę pierwszy szkic uzasadnienia dla Pana C. Tan w tej sprawie.

Uwagi:

1. Zasoby i koszty produkcji są szacowane przy pełnych kosztach produkcji w wysokości 3,50K$ za sztukę, co odpowiada średniej wszystkich zapachów płynów do mycia ciała.

2. Stałe ogólne koszty produkcji są absorbowane przy 110 000 sztuk produkowanych w każdym miesiącu (maj-lipiec). Na tej podstawie stałe ogólne koszty produkcji wynoszą 0,41 K$ za sztukę.

3. Sprzedaż wynika z planowanej sprzedaży w wysokości 110 000 sztuk w każdym z trzech miesięcy, po sugerowanej cenie detalicznej 12,50 K$ za sztukę. ?

Różnice wynikają z odmiennego traktowania ogólnych kosztów produkcji

Maciej Sej

ACMA, CGMA, Project Manager, Hicron

Bazą do analizy jest 3-miesięczny budżet przygotowany przez menedżera finansowego, w związku z tym dalsze kalkulacje są zbędne. Kluczowa jest tu różnica pomiędzy rachunkiem kosztów całkowitych a rachunkiem kosztów zmiennych, która opiera się na odmiennym traktowaniu ogólnych kosztów produkcji. O ile w przypadku rachunku kosztów całkowitych koszty ogólne są alokowane do kosztów jednostkowych produktu, o tyle w przypadku rachunku kosztów zmiennych koszty stałe produkcji są traktowane jako koszty danego okresu.

W przypadku Sanchez Navarra zmiana podejścia spowoduje, że wycena zapasów będzie miała mniej elementów składowych (brak alokowanych kosztów stałych do kosztów jednostkowych), w związku z tym zapasy w ujęciu rachunku kosztów zmiennych będą miały niższą wartość, niż w przypadku rachunku kosztów całkowitych.

Na podstawie przygotowanego zestawienia można stwierdzić, że pomimo tej samej wartości sprzedaży w każdym miesiącu, wynik brutto jest różny (koszt produkcji jest taki sam). Jest to związane z różnym poziomem produkcji w poszczególnych miesiącach oraz zmianą stanu zapasów. W przypadku rachunku kosztów całkowitych wzrost wartości zapasów prowadzi do polepszenia wyniku, ponieważ część przypadająca na ogólne koszty produkcji jest „zamrażana" w wartości zapasów (pozycja bilansowa). Spadek wartości zapasów doprowadzi z kolei do pogorszenia wyniku.

Zmiana podejścia będzie miała następujące konsekwencje dla Sanchez Navarra:

- brak potrzeby kalkulacji odchylenia kosztów ogólnych produkcji;

- koszty ogólne produkcji będą kosztami okresu bez wpływu na wartość zapasów;

- wynik każdego miesiąca będzie taki sam przy założeniu tego samego poziomu sprzedaży.

Plusy i minusy

Zalety stosowania rachunku kosztów zmiennych to:

- oszczędność czasu potrzebnego na przygotowanie raportów;

- dostarczenie informacji o „czystych" kosztach produkcji bez potrzeby ustalania klucza alokacji kosztów ogólnych do kosztów produkcji;

- dostosowanie raportowania do modelu stosowanego przez TRU Group; możliwość porównywania wyników pomiędzy jednostkami biznesowymi;

- wycena zapasów tylko na bazie bezpośrednich kosztów produkcji; w tym wypadku nadprodukcja nie będzie prowadzić do polepszenia wyniku w danym okresie.

Wady tej metody to:

- wycena zapasów na podstawie rachunku kosztów zmiennych jest sprzeczna z regułami IFRS, w związku z tym na koniec roku obrotowego będzie potrzebna dodatkowa kalkulacja uwzględniająca ogólne koszty produkcji;

- przejście na nowy model wyceny kosztów produkcji będzie wymagało zmian w systemie informatycznym oraz zmiany wewnętrznych procedur.

Wydatki na marketing

Sanchez Navarra działa w segmencie premium, gdzie wydatki marketingowe są nieodłącznym elementem wspierania marki, i konkuruje z około 100 innymi producentami posiadającymi łącznie 8 proc. udział w rynku według ilości sprzedanych produktów oraz 25 proc. udział mierzony wartością sprzedaży. Jeśli chodzi o strategię cenową, to produkty firmy plasują się nieco powyżej średniej dla tego segmentu. Wydatki marketingowe są w tym przypadku głównym elementem „przypominającym" konsumentom o zaletach produktów (naturalne składniki, niski udział komponentów syntetycznych, szeroka gama zapachów), które wyróżniają je na tle konkurencji. Aby produkty były ciągle obecne w świadomości klientów, wysokiej klasy akcje marketingowe są niezbędne. Z drugiej strony, marketing jest w tym przypadku głównym motorem sprzedaży, co ma bezpośredni wpływ na wartość generowanych przychodów przez firmę, szczególnie w przypadku rynku, który rośnie ok. 5 proc. rocznie. Należy pamiętać, że przywiązanie do marki prowadzi do powtarzalnych zakupów przez docelową grupę klientów Sanchez Navarra i to pomimo wysokich cen produktów (4-krotnie wyższych niż produkty rynku masowego), co z kolei ma przełożenie na wynik sprzedaży. Wydatki marketingowe stanowią w tym wypadku nieodzowną część strategii sprzedaży realizowanej przez firmę (marketing mix). ?