W obecnym czasie – stanu zagrożenia epidemicznego – praca zdalna, popularnie nazywana home office, stała się dla wielu pracowników codzienną formą pracy. Praca zdalna polega na wykonywaniu poleceń pracodawcy z domu lub innego miejsca poza stałym miejscem jej wykonywania, czyli np. poza biurem. Niestety nie została ona do tej pory uregulowana w Kodeksie pracy, ani w żadnych innych przepisach.

Specustawa [ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.)] przyznała pracodawcom prawo do polecenia swoim pracownikom wykonywania pracy zdalnej na czas trwania pandemii.

A co jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w trakcie pracy zdalnej?

Definicja wypadku przy pracy

Wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1205 z późn. zm.) jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Czytaj też: Zakażenie koronawirusem w pracy. Czy to wypadek?

Związek zdarzenia z pracą

Określone zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy, gdy ma ono związek z wykonywaniem czynności służbowych. Zakres pojęcia "związek z pracą" użytego w znaczeniu "wypadek przy pracy" obejmuje nie tylko wypadki mające miejsce podczas świadczenia pracy, ale także te, które nastąpiły w związku z wykonywaniem zwykłych czynności pracowniczych lub poleceń przełożonych bądź też wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy, choćby bez polecenia. Nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć pracownika może więc nastąpić w dowolnym czasie i miejscu, pod warunkiem że pozostaje w związku z wykonywaniem czynności pracowniczych przez osobę, która wypadkowi uległa (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2006 r., sygn. akt I UK 28/06, LEX nr 203551).

Przepisy nie określają, że wypadek przy pracy musi mieć miejsce w zakładzie pracy, co oznacza, że może się on wydarzyć także poza nim. Jednakże, musi mieć związek z wykonywaną pracą. Dlatego też wypadek w trakcie pracy zdalnej, np. w domu pracownika także będzie wypadkiem przy pracy, jeżeli czynność, która go spowodowała, była związana z wykonywaną przez pracownika pracą.

Co można uznać za wypadek przy pracy w trakcie pracy zdalnej?

Wypadkiem przy pracy w trakcie pracy zdalnej może być sytuacja, gdy zepsuje się ładowarka do służbowego laptopa, pracodawca wyda pracownikowi polecenie udania się do sklepu celem zakupienia nowej, a pracownik potknie się na chodniku. Za wypadek przy pracy w trakcie pracy zdalnej można także uznać porażenie przez prąd podczas podłączania ładowarki od służbowego laptopa do gniazdka.

Czego nie można uznać za wypadek przy pracy w trakcie pracy zdalnej?

Bez wątpienia wypadkiem przy pracy nie będzie potknięcie się na schodach w trakcie wynoszenia przez pracownika śmieci, przygotowywanie posiłku, czy potknięcie się na chodniku podczas spaceru z psem, nawet jeśli odbywa się ono w godzinach naszej pracy.

Postępowanie w przypadku wypadku podczas pracy zdalnej

Postępowanie będzie analogiczne jak przy wypadku przy pracy w zakładzie pracy. Przede wszystkim, pracownik, który uległ wypadkowi, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym swojego pracodawcę, ponieważ to na nim spoczywa obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku. Pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściwego terytorialnie, ze względu na miejsce zdarzenia, okręgowego inspektora pracy, a w przypadku ciężkiego lub śmiertelnego wypadku także prokuratora. Pracodawca ma także obowiązek powołania zespołu powypadkowego, który ustali okoliczności wypadku przy pracy w trakcie pracy zdalnej.