Znowelizowane przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2014 r., poz. 1161) weszły w życie 1 grudnia 2014 r. Nowe regulacje nakazują podmiotom wpisanym do rejestru przedsiębiorców ujawnianie w tym rejestrze nie więcej niż dziesięciu kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD"), z równoczesnym wskazaniem, który z tych kodów obejmuje przeważający przedmiot prowadzonej działalności. Dotychczasowe przepisy nie wprowadzały w tym zakresie ograniczeń. W konsekwencji wielu przedsiębiorców ma obecnie – w zakresie swoich danych ujawnionych w KRS – nawet po kilkadziesiąt kodów PKD, nierzadko ponad 50 czy 60.

Teoretycznie pięć lat na zmianę

Ustawa nowelizująca przewiduje pięcioletni okres przejściowy na dostosowanie wspominanych danych w rejestrze do nowych przepisów. Nie każdy przedsiębiorca będzie mógł jednak skorzystać z tak długiego terminu. Równocześnie bowiem przepisy przejściowe nakazują dostosowanie danych już przy pierwszym składanym wniosku o zmianę danych w KRS. Zgłaszając więc jakiekolwiek zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców, przedsiębiorca będzie musiał równocześnie zgłosić zmiany w zakresie ujawnionych kodów PKD, tj. poprzez ujawnienie wybranych 10 kodów PKD i kodu PKD dotyczącego przeważającej działalności. Warto pamiętać, że zgodnie z tymi przepisami nie będzie mieć znaczenia, czego dotyczy składany do KRS wniosek. Obowiązek dostosowania danych w rejestrze powstanie więc przykładowo, jeśli spółka złoży wniosek o wpis zmian w zarządzie czy też jakichkolwiek zmian dotyczących danych wspólników spółki po tej dacie.

Jest ryzyko

Wniosek o zmianę danych w rejestrze złożony od 1 grudnia 2014 roku, a nieuwzględniający zmian w zakresie kodów PKD będzie rodził ryzyko jego zwrotu bądź skierowania wezwania do uzupełnienia braków przez sąd rejestrowy.

Gdyby natomiast przedsiębiorca nie składał w tym czasie żadnych wniosków o zmianę wpisu (co w praktyce wydaje się raczej mało prawdopodobne), to wówczas faktycznie będzie mógł skorzystać z pięcioletniego okresu przejściowego, w trakcie którego będzie zobowiązany do złożenia wniosku dostosowującego dane w rejestrze do znowelizowanych przepisów.

Są wątpliwości

Ustawa nowelizująca zawiera przepisy przejściowe, które mają w zamierzeniu ułatwiać ich stosowanie. Mogą one jednak budzić pewne wątpliwości interpretacyjne, a w konsekwencji przysporzyć przedsiębiorcom wielu problemów. Odnosi się to zarówno do wniosków składanych od 1 grudnia 2014 r., jak i nierozpoznanych jeszcze wniosków sprzed tej daty.

Zgłaszając jakiekolwiek zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców, trzeba  równocześnie zgłosić zmiany w zakresie ujawnionych kodów PKD

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Nowe przepisy znajdą częściowo zastosowanie także przy rozpoznawaniu wniosków złożonych przed 1 grudnia 2014 roku. Zgodnie z przepisem przejściowym art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej do postępowań w sprawie rozpoznania takich wniosków stosuje się co do zasady przepisy dotychczasowe. Niemniej jednak ustawa przewiduje w tym zakresie pewien wyjątek, stanowiąc, że do wniosków o wpis lub zmianę wpisu, do których załączono formularze zgłoszeniowe lub aktualizacyjne do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a które złożono przed dniem 1 grudnia 2014 roku, w zakresie przedmiotu działalności znajdzie zastosowanie także nowy przepis ustawy o KRS dotyczący ujawniania dziesięciu wybranych kodów PKD oraz jednego kodu działalności przeważającej.

Nie jest jednak jasne, jak rozumieć wskazany przepis, zwłaszcza że przed 1 grudnia 2014 roku przedsiębiorca nie mógł zgłosić takich danych z uwagi choćby na brak odpowiednich formularzy. Nie jest wykluczone, że sądy rejestrowe będą w odniesieniu do takich wniosków, nierozpoznanych przed 1 grudnia 2014 roku, wzywać do uzupełnienia ich o kwestie dotyczące aktualizacji przedmiotu działalności.

W odniesieniu z kolei do wszystkich wniosków, w szczególności składanych od 1 grudnia 2014 roku, może powstać z kolei wątpliwość praktyczna dotycząca tego, jaki dokument będzie stanowić podstawę wpisu zmiany danych dotyczących PKD. Przepisy przejściowe wprost przewidują, że jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie aktualizacji w tym zakresie nie wymaga ich zmiany. Wydaje się więc, że także uchwała wspólników, zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w tym przedmiocie nie powinna być wymagana. Jednakże może powstać wątpliwość, czy sam formularz wskazujący wybrane kody PKD będzie wystarczający dla ujawnienia takiej zmiany. W konsekwencji również praktyka poszczególnych sądów rejestrowych co do podstawy wpisu wybranych kodów PKD może być różna. Możliwe, że sądy będą w tym zakresie wymagać przedłożenia przykładowo uchwały Zarządu wskazującej na decyzję co do ujawnianych kodów PKD.

Inne formularze

Obowiązki wprowadzane znowelizowaną ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym powinny być realizowane z wykorzystaniem nowych formularzy obowiązujących w postępowaniu rejestrowym od 1 grudnia 2014 roku. W tej dacie weszło też bowiem w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 12 listopada 2014 roku (DzU z 2014, poz. 1621) wprowadzające nowe wzory formularzy stosowanych w postępowaniach dotyczących KRS. Zmianie uległy liczne popularne formularze, takie jak zgłoszenie rejestracji spółki z o.o. (KRS–W3), zgłoszenie zmian przedmiot działalności (KRS–ZM) czy też formularze dotyczące składania sprawozdań finansowych (KRS–Z30 i KRS–ZN).

Od 1 grudnia 2014 roku przedsiębiorcy powinni zgłaszać wszelkie wnioski do KRS z użyciem zmienionych formularzy. W przeciwnym razie sąd rejestrowy będzie uprawniony do zwrotu wniosku.

Autorka jest radcą prawnym, senior associate w kancelarii Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k.