PRAWO CYWILNE

- Rozległa nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego obejmuje tę jego część, która dotyczy europejskiego postępowania nakazowego, europejskiego nakazu zapłaty, europejskiego tytułu egzekucyjnego. Kolejna korekta obejmuje działy: o zaświadczeniach dotyczących orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych; o wyciągach z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych; o zaświadczeniach dotyczących orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych. Ale to wcale nie koniec zmian. Bo jest jeszcze sążnista księga czwarta zatytułowana: „Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych". Naprawdę jest co studiować. Nowelizacja weszła w życie 10 stycznia (DzU z 2 stycznia, poz. 2).

PODATKI

- Ze zmienionej ustawy o podatku akcyzowym wynika, że wolny od akcyzy jest samochód osobowy będący specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego przeznaczonym do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zwolnienie dotyczy więc ambulansów drogowych: typu B (ambulans ratunkowy) i typu C (ruchoma jednostka intensywnej opieki). Nowela z 28 listopada ub.r. obowiązuje od 8 stycznia (DzU z 17 stycznia, poz. 18).

- Minister finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu nieodpłatnego nabycia w następstwie wykonywania umowy offsetowej z 30 czerwca 2014 r. Więcej na ten temat w rozporządzeniu, które weszło w życie 29 stycznia (DzU z 14 stycznia, poz. 57).

PRZEDSIĘBIORCY

- Rada Ministrów po raz kolejny zmieniła rozporządzenie dotyczące mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. Od 28 stycznia (data wejścia w życie rozporządzenia) strefa obejmuje grunty o powierzchni 1460,8493 ha, położone na terenach miast: Chełm, Częstochowa, Dębica, Gorlice, Jarosław, Leżajsk, Lubaczów, Lubartów, Lublin, Łańcut, Mielec, Radzyń Podlaski, Rzeszów, Sanok, Szczecin, Zamość, oraz gmin: Dębica, Głogów Małopolski, Kolbuszowa, Leżajsk, Ostrów, Radymno, Rejowiec Fabryczny, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Trzebownisko i Zagórz (DzU z 13 stycznia, poz. 56).

- Dotychczasowe dwa rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców, a drugie sposobu obliczenia obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji, zostały zastąpione przez dwa nowe. Oba weszły w życie 18 stycznia (DzU z 16 stycznia, poz. 79).

- Od tej samej daty obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów o sposobie i trybie postępowania z wnioskiem przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie. O odstąpieniu decyduje prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (DzU z 15 stycznia, poz. 81).

- Ukazało się obszerne rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o znakowaniu poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Jego adresatem, co oczywiste, są przedsiębiorcy, ale także konsumenci. Ci ostatni na pewno z zadowoleniem przyjmą przepis mówiący, że od 28 kwietnia 2015 roku żadne soki owocowe nie będą zawierać dodatku cukru. Rozporządzenie obowiązuje od 9 stycznia (DzU z 8 stycznia, poz. 29).

ODPADY

- Dwa rozporządzenia ministra środowiska, które weszły w życie 23 stycznia, dotyczą: wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu (poz. 105) i wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (poz. 112),

- Minister gospodarki wydał z kolei rozporządzenie dotyczące rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny. Wykaz tych odpadów jest wyjątkowo długi. Rozporządzenie weszło w życie 23 stycznia (poz. 110).

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Przybyło nowych i zmienionych przepisów w kodeksie spółek handlowych. Jednocześnie zostały wprowadzone zmiany do: kodeksu cywilnego (uchylony art. 1099), kodeksu postępowania cywilnego oraz ustaw: o rachunkowości, o Krajowym Rejestrze Sądowym i o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ustawa obowiązuje od 15 stycznia br., lecz niektóre jej przepisy wejdą w życie dopiero 1 kwietnia 2016 roku (DzU z 5 stycznia, poz. 4).

BROŃ

- Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta RP Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol. Dotycząca tej kwestii ustawa weszła w życie 22 stycznia (DzU z 7 stycznia, poz. 17).

CUDZOZIEMCY

- Minister spraw wewnętrznych ustalił, że minimalne miesięczne wynagrodzenie wymagane do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji wynosi 5475,09 zł. Dotyczące tej kwestii rozporządzenie zaczęło obowiązywać 23 stycznia (DzU z 8 stycznia, poz. 27).

WOJSKO

- 24 stycznia weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (DzU z 9 stycznia, poz. 36).

- Kolejne rozporządzenie tego ministra poświęcone jest bezpłatnemu wyżywieniu żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką. Zaczęło swój żywot 17 stycznia (DzU z 9 stycznia, poz. 42).

SZKOŁY

- Minister edukacji narodowej wydał rozporządzenie o szczegółowych warunkach przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły. Wskazuje ono też przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego. Rozporządzenie obowiązuje od 16 stycznia (DzU z 8 stycznia, poz. 24).

WŚCIEKLIZNA

- Minister rolnictwa i rozwoju wsi wprowadził na terytorium całej Polski program zwalczania wścieklizny (Rabies). Stosuje się go od 1 stycznia 2015 roku (DzU z 7 stycznia, poz. 15).

OCHRONA ROŚLIN

- Z art. 24 znowelizowanej ustawy o środkach ochrony roślin wynika, że środek ochrony roślin wprowadzony do obrotu może w nim pozostawać i być stosowany po upływie terminu jego ważności przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli wyniki badań jego trwałości zostaną potwierdzone przez właściwe laboratoria. Nowela weszła w życie 24 stycznia (DzU z 9 stycznia, poz. 39).

CZYSTOŚĆ W GMINACH

- Mocno rozrosła się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I słusznie, bo dzięki temu przybył np. rozsądny przepis, że gdy na terenie danej gminy są domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku, to gmina uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok. Ustawa weszła w życie 31 stycznia (DzU z 17 stycznia, poz. 87).

Jednolite teksty ustaw:

- o stosunku Państwa do Kościoła zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 13),

- o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP (poz. 14),

- o podatku od spadku i darowizn (poz. 86),

- o dniach wolnych od pracy (poz. 90),

- o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (poz. 103),

- o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (poz. 111),

- o koncesji na roboty budowlane i usługi (poz. 113),

- o świadczeniach rodzinnych (poz. 114),

- o systemie ubezpieczeń społecznych (poz. 121),

- o konsultantach w ochronie zdrowia (poz. 126),

- o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (poz. 127),

- Prawo bankowe (poz. 128).

oraz rozporządzeń ministrów:

1)  infrastruktury i rozwoju w sprawie:

- warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (poz. 34),

- homologacji typów tramwajów i trolejbusów (poz. 38),

2) finansów w sprawie:

- przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (poz. 72),

- obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (poz. 75),

- obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (poz. 76),

- wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (poz. 92),

- oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (poz. 129),

3) pracy i polityki społecznej w sprawie:

- zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (poz. 93),

- przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy przez cudzoziemców na terenie RP jest dopuszczalna bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (poz. 95),

- przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (poz. 97),

- przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (poz. 102)

a także Rozporządzeń  prezesa Rady Ministrów

w sprawie:

- określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym (poz. 83),

- szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (poz. 84),

- wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (poz. 100).