Wspieranie nowych inwestycji: im więcej jakości i nowości, tym większe wsparcie

Ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji przewiduje nowe mechanizmy udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej. O wsparcie będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy z całej Polski niezależnie od miejsca położenia inwestycji, a nie – jak dotychczas – wyłącznie w przypadku jej usytuowania w granicach odpowiedniej strefy.

Publikacja: 05.10.2018 07:00

Wspieranie nowych inwestycji: im więcej jakości i nowości, tym większe wsparcie

Foto: Fotorzepa, Jakub Dobrzyński

Podstawą do udzielania pomocy przedsiębiorcy, zamierzającemu realizować nową inwestycję, ma być decyzja o wsparciu. Szczegółowe kryteria dotyczące zasad wydawania decyzji, w tym wzór wniosku, wymagania dla przedsiębiorcy i kryteria ich weryfikacji, określa rozporządzenie wydane na podstawie nowej ustawy.

Czytaj także: Każda inwestycja może liczyć na wsparcie

Kto może prosić o wsparcie

Z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu mogą wystąpić ci podatnicy, którzy planują realizację nowej inwestycji, rozumianej jako:

- inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa,

- zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,

- dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie,

- zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Ponadto z przepisów wykonawczych wynika, że wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy także w związku z zatrudnieniem nowych pracowników, których liczba jest oparta o iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych osób.

Uzyskanie decyzji o wsparciu w formie ulgi podatkowej poprzedzone jest weryfikacją spełnienia wymagań (kryteriów) ilościowych i jakościowych, które zostały zdefiniowane w przepisach wykonawczych – w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r., w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (DzU 2018 poz. 1713, dalej: Rozporządzenie).

Zgodnie z Rozporządzeniem, przedsiębiorca ubiegający się o decyzję o wsparciu jest zobowiązany spełnić kryteria ilościowe, tj. minimalne koszty inwestycji, których wysokość uzależniona jest:

- od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji (w porównaniu do przeciętnej stopy bezrobocia w kraju),

- wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo),

- rodzaju inwestycji (w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu lub prac badawczych i rozwojowych).

Ustawodawca, kierując się celem, jakim jest stymulacja wzrostu inwestycji podejmowanych przez mniejsze podmioty i w określonych sektorach, przyjął, iż warunki dotyczące kosztów kwalifikowanych inwestycji obniżać się będzie:

1) w przypadku inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu albo prac badawczych i rozwojowych (B+R) o 95 proc.;

2) dla mikroprzedsiębiorców o 98 proc.,

3) dla małych przedsiębiorców o 95 proc.,

4) dla średnich przedsiębiorców o 80 proc..

Przykład

Średni przedsiębiorca rozważa realizację nowej inwestycji w Warszawie bądź w Przemyślu. Przyjmując stopę bezrobocia w Warszawie - 1,8 proc. oraz w Przemyślu - 12 proc. oraz poziom przeciętnej stopy bezrobocie w kraju - 6,1 proc. (stan na koniec maja 2018 r.), minimalne koszty kwalifikowane inwestycji po stronie przedsiębiorcy będą wynosiły w Warszawie 20 mln, zaś w Przemyślu zaledwie 4 mln. Optymalnym zatem miejscem realizacji inwestycji będzie Przemyśl.

W przypadku, gdyby ten sam przedsiębiorca w ramach nowej inwestycji poniósł dodatkowo koszty kwalifikowane do prac badawczo-rozwojowych, wartość minimalnych kosztów inwestycyjnych wyniosłaby odpowiednio 5 mln w Warszawie, zaś w Przemyślu jedynie 1 mln.

Wniosek: ustawodawca przyjął zasadę, że im wyższa stopa bezrobocia w powiecie, tym niższa wymagana kwota inwestycji dla przedsiębiorcy. Ponadto można zauważyć, że wysoko cenione są inwestycje w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu albo prac badawczo-rozwojowych, realizowane przez mniejsze podmioty, na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia.

Niezależnie od spełnienia kryteriów ilościowych, przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie na realizację nowej inwestycji zobowiązany jest spełnić również kryteria jakościowe, tj. warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2017 r. poz. 1376 i 1475). Kryteria te są zróżnicowane w zależności od tego, czy inwestor zamierza inwestować w sektorze usług, czy też w sektorze przemysłowym.

Ubiegający się o wsparcie nie musi spełnić łącznie wszystkich ww. warunków. Liczba punktów kwalifikujących daną inwestycję do wsparcia to jedynie i aż 6 pkt. Jednocześnie wymagania kryterium jakościowego zmniejszają się wraz ze wzrostem intensywności pomocy publicznej dostępnej na terenie Polski oraz lokalizacji inwestycji.

Sposób weryfikacji spełnienia kryteriów jakościowych dla inwestycji w sektorze usług, jak i w przemysłowym, został wprost opisany w Rozporządzeniu. Należy podkreślić, że w momencie złożenia wniosku przedsiębiorca będzie zobowiązany do oświadczenia, iż spełnił określone kryterium jakościowe. Przykładowo, będzie zobligowany zapewnić w oświadczeniu, iż w danym roku podatkowym 1 proc. jego kosztów przeznaczonych będzie na działalność badawczo-rozwojową lub że będzie podejmować działania z zakresu opieki nad pracownikiem. Przedmiotowe oświadczenia dotyczące kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca, będą weryfikowane szczególnie w toku kontroli w okresie utrzymania inwestycji na podstawie dokumentów księgowych bądź kadrowych. Niezwykle zatem istotna jest wnikliwa analiza wskazanych kryteriów oraz sposobów weryfikacji ich realizacji w kontekście kontroli w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę warunków określonych w decyzji o wsparciu. Brak bowiem realizacji określonego kryterium jakościowego, do którego spełniania zobowiązał się przedsiębiorca, może skutkować uchyleniem decyzji, a w konsekwencji koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy publicznej.

Krzysztof Wiśniewski doradca podatkowy, dyrektor departamentu w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej

Przyjęty w ustawie system wsparcia w postaci zwolnienia od podatku dochodowego będzie stanowić skuteczne narzędzie zachęcające przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju, w szczególności w regionach zmagających się z problemem bezrobocia oraz tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Miejmy nadzieję, iż biurokracja przy składaniu wniosku o wsparcie oraz uzależnienie jego przyznania od częściowo uznaniowej decyzji urzędnika, nie zniweczy zachęt inwestycyjnych, które otrzymali przedsiębiorcy na gruncie nowej regulacji.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału