Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki osobowej (czyli m.in. spółki komandytowej – art. 1a pkt 1 ustawy o PCC) oraz zmiany tych umów. Czynności te muszą jednak powodować podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ponadto, umowa spółki (osobowej) oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności siedziba tej spółki znajduje się na terytorium Polski (zob. art. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy o PCC).

W przypadku umowy spółki osobowej za zmianę tej umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania (art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC).

Stosownie do art. 4 pkt 9 ustawy o PCC w przypadku zmiany umowy spółki komandytowej, obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Wyłączenia...

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, podatkowi temu nie podlegają czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

? umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

? umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

...nie mają zastosowania

W świetle art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, wyłączeniu z opodatkowania PCC nie podlegają umowy spółki i ich zmiany, nawet wówczas, gdy z tytułu czynności – umowy spółki (lub jej zmiany) czynność jest opodatkowana VAT lub przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z tego podatku.

Aktualne brzmienie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC pozwala więc na pobranie PCC od aportów (np. nieruchomości) wnoszonych do spółek osobowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy aport nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT lub korzysta ze zwolnienia z VAT, czy w ogóle nie jest objęta tym podatkiem.

Przykład

Wspólnik spółki komandytowej (osoba fizyczna) zamierza wnieść nieruchomość aportem do tej spółki. Spółka komandytowa uważa, że gdyby aport tej nieruchomości korzystał ze zwolnienia z VAT, to podwyższenie wkładu w ramach aportu nie podlegałoby opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Spółka nie ma racji. Planowany aport nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu PCC według stawki 0,5 proc. liczonej od wartości wkładu (zob. art. 6 ust. 1 pkt 8 lit.. b oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC). Na spółce będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2017 r., 0111-KDIB4.4014.329.2017.3.ASZ).

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2, art. 1 ust. 5 pkt 1, art. 2 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1150 ze zm.)