Kredyty bankowe dla rolników

Coraz więcej banków ma w ofercie specjalne kredyty dla rolników i firm działających w tej branży

Publikacja: 07.09.2010 04:35

Kredyty bankowe dla rolników

Foto: Fotorzepa, Robert Wójcik Robert Wójcik

Bank BGŻ proponuje trzy kredyty na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa. Kredyt Agros Ekspres jest udzielany na pięć lat, Rzeczówka – maksymalnie na 18 miesięcy.

Można też wystąpić o Agro Linię, czyli odnawialny kredyt w rachunku bieżącym. Z kolei na zakup nowych lub używanych maszyn można zaciągnąć kredyt Agro Inwestycja. Sprzedającym maszynę może być inny rolnik. Faktura nie jest wymagana.

Banki na ogół ustalają oprocentowanie kredytów na podstawie rynkowej stawki WIBOR, do której dodawana jest marża w wysokości 1 – 1,5 pkt proc. Oprócz odsetek płaci się prowizję. Zazwyczaj jej wysokość można negocjować. Ale np. w BZ WBK prowizja zależy od wielkości kredytu. Gdy nie przekracza on 500 tys. zł, wynosi 2 proc., nie mniej niż 500 zł, w przypadku większego, do 1 mln zł – 1,5 proc., a powyżej 1 mln zł – 1 proc.

Najpopularniejsze są kredyty w złotych, ale kilka banków udziela też w euro, dolarach, frankach szwajcarskich czy funtach brytyjskich.

Wielkość pożyczanej sumy zależy od zdolności kredytowej klienta. Górna granica dla linii debetowych w rachunku to 50 tys. zł. Bank BPH uzależnia limit od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich sześciu miesięcy; limit nie może przekraczać 50 proc. wpływów i 80 proc. płatności bezpośrednich z ARiMR.

W tym samym banku standardowy kredyt inwestycyjny dla rolników może wynieść maksymalnie 400 tys. zł. Natomiast rolnicy, którzy przez co najmniej dziewięć miesięcy prowadzą ewidencję VAT, mogą się ubiegać nawet o 800 tys. zł.

MR Bank oferujący Uni Kredyt Nawozowy ustalił jego maksymalną wysokość na równowartość 20 dt (decytona) żyta na 1 hektar według cen przyjętych do wyliczania podatku rolnego w roku, w którym zawarto umowę kredytową.

Maksymalny okres spłaty kredytów inwestycyjnych to 25 lat. Obrotowe są przyznawane najwyżej na trzy – pięć lat, a linie debetowe przeważnie na rok z możliwością przedłużenia na kolejne trzy – pięć lat bez konieczności wcześniejszej spłaty. Raty mogą być spłacane co miesiąc, co kwartał, raz na pół roku, a w niektórych instytucjach raz w roku.

Oprócz standardowych dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o kredyt bank może wymagać także: decyzji ARiMR o przyznaniu dopłat lub kopii wniosku o ich przyznanie, potwierdzonej przez ARiMR; polis obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych; zaświadczenia o niezaleganiu z płatnością podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, PIT); zaświadczenia z KRUS o niezaleganiu z płatnością składek; odpisu dokumentu poświadczającego tytuł prawny do gospodarstwa rolnego; umowy dzierżawy; opinii banków; zaświadczenia o wysokości zobowiązań klienta.

Zabezpieczeniem kredytu może być: blokada środków na rachunkach bankowych, gwarancja wystawiona przez bank lub inne podmioty, poręczenie według prawa cywilnego lub wekslowego, hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel in blanco, ubezpieczenie kredytu.

[ramka][b]Preferowane są kredyty w złotych

Komentuje Sławomir Dudziak, dyrektor handlowy BNP Paribas Lease Group[/b]

Rolnicy to potężna grupa konsumentów i inwestorów, często jeszcze słabo dostrzegana i niedoceniana w Polsce przez banki czy instytucje finansowe. Wieś bardzo szybko się zmienia, modernizuje swój park maszynowy, powiększa areały produkcyjne.

Rolnicy skupują ziemię od sąsiadów, dzierżawią od agencji rolnych grunty po upadłych PGR i spółdzielniach. Nowoczesne ciągniki są wyposażone tak dobrze jak auta z wyższych segmentów lub samochody terenowe. Mają nowoczesne skrzynie biegów, rozwiązania elektroniczne i mechaniczne.

Obecnie najpowszechniejszą formą finansowania gospodarstw rolnych są kredyty i specjalistyczne pożyczki dla rolników korzystających z dopłat unijnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Atrakcyjność leasingu ogranicza to, że rolnicy przeważnie nie są płatnikami VAT, zatem nie mogą go odliczyć od wartości kupionych maszyn.

Rolnicy zdecydowanie preferują finansowanie w polskiej walucie, bo z doświadczenia wiedzą, że kurs złotego wobec euro czy franka szwajcarskiego jest nieprzewidywalny. Ceny wielu maszyn są wyrażane właśnie w euro, co wiąże się z dużym ryzykiem wahań kursu zarówno w krótkim terminie, jak i w dłuższym.[/ramka]

[ramka]ZOBACZ [b][link=http://www.rzeczpospolita.pl/pliki/dobrafirma/pdf/kredyty dla rolnikow.pdf]OFERTĘ KREDYTÓW DLA FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ ROLNICTWEM[/link][/b][/ramka]

Bank BGŻ proponuje trzy kredyty na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa. Kredyt Agros Ekspres jest udzielany na pięć lat, Rzeczówka – maksymalnie na 18 miesięcy.

Można też wystąpić o Agro Linię, czyli odnawialny kredyt w rachunku bieżącym. Z kolei na zakup nowych lub używanych maszyn można zaciągnąć kredyt Agro Inwestycja. Sprzedającym maszynę może być inny rolnik. Faktura nie jest wymagana.

Pozostało 90% artykułu
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja