Ekwiwalent urlopowy: od stycznia współczynnik za niewybrany urlop wynosi 21

Gdy pracownik chce odejść z firmy, a nie zdąży już wykorzystać zaległego urlopu, bo np. choruje, pracodawca musi mu za ten brak wakacji w naturze zapłacić. Do ustalenia tej rekompensaty finansowej służy współczynnik ekwiwalentowy.

Aktualizacja: 12.12.2014 09:10 Publikacja: 12.12.2014 02:00

Takie postępowanie nakazuje pracodawcy art. 171 k.p.

Do końca tego roku stosuje się jeszcze wskaźnik wynoszący 20,83 dla zatrudnionych na cały etat. Odnosi się on zarówno do urlopu za ten rok, jak i za niewybrane wakacje z lat minionych, np. 2012-2013. Jednak rozstając się z pracownikiem już w styczniu, trzeba będzie stosować parametr z 2015 r. A to dlatego, że współczynnik ten ustala się dla każdego roku kalendarzowego odrębnie i należy to zrobić prawidłowo >patrz ramka. Do jego obliczenia potrzebna jest znajomość liczby dni świątecznych, wolnych oraz niedziel w najbliższych 12 miesiącach (113). Odejmuje się ją od liczby dni w roku kalendarzowym (365). Następnie otrzymany wynik (252) dzieli się przez 12. Taka kolejność rachunków wynika z § 19 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, DzU nr 2, poz. 14 ze zm., dalej rozporządzenie urlopowe).

Ponieważ w 2015 r. będą 252 dni faktycznej pracy, to podzielone przez 12 dają 21. To współczynnik ekwiwalentowy za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w 2015 r. dla zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracującego na pół etatu będzie to 10,50 (21 x 1/2), przy 1/3 etatu to 7 (21 x 1/3), a przy 3/4 – 15,75 (21 x 3/4), gdyż współczynnik za urlop dla zaangażowanych na część etatu obniża się proporcjonalnie do ich wymiaru czasu pracy. Tak stanowi § 19 ust. 3 rozporządzenia urlopowego.

Przykład

Pracownik jest na zwolnieniu lekarskim do 10 stycznia 2015 r. Jednocześnie wystąpił z wnioskiem do pracodawcy o zawarcie porozumienie stron w sprawie zakończenia stosunku pracy z tym dniem. Szef na to przystał. Pracownikowi pozostało pięć dni niewykorzystanych wakacji z 2014 r. Jednocześnie nabył jeszcze prawo do trzech dni urlopu za styczeń 2015 r. (łącznie ma osiem dni). Jest on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i wynagradzany tylko stałą miesięczną pensją w wysokości 2800 zł.

Aby obliczyć przysługujący mu ekwiwalent pieniężny, należy zastosować działania opisane w krokach.

Krok 1.

Obliczamy ekwiwalent pieniężny za jeden dzień urlopu.

Podstawę ekwiwalentu pieniężnego (wynagrodzenie pracownika brutto) trzeba podzielić przez współczynnik urlopowy obowiązujący w roku, kiedy kończy się stosunek pracy, czyli w tym wypadku ten z 2015 r.

2800 zł brutto (podstawa ekwiwalentu) : 21 (współczynnik dla zatrudnionych na całym etacie w 2015 r.) = 133,33 zł.

Gdyby pracownik otrzymywał inne składniki wynagrodzenia, np. premie czy prowizje za okresy nie dłuższe niż miesiąc, przy ustalaniu ekwiwalentu urlopowego uwzględnia się wszystkie składniki wypłacone w średniej wysokości w trzech miesiącach bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

Gdyby zaś etatowiec miał składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc (np. premię kwartalną), przy ustalaniu ekwiwalentu uwzględnia się kwoty wypłacone w 12 miesiącach bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.

Krok 2.

Obliczamy ekwiwalent pieniężny za jedną godzinę urlopu.

Kwotę ekwiwalentu za dzień urlopu dzieli się przez osiem godzin.

133,33 zł : 8 godzin = 16,67 zł (po zaokrągleniu)

Krok 3.

Obliczamy należny ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Wynik z poprzedniego kroku mnoży się przez liczbę godzin niewybranego przez pracownika urlopu.

16,67 zł x 64 godziny (8 dni po 8 godzin) = 1066,88 zł

Za osiem dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje 1066,88 zł brutto ekwiwalentu urlopowego.

Przyda się do innych świadczeń

Poza ustaleniem ekwiwalentu współczynnika urlopowego używa się także do obliczania innych świadczeń, gdy wynika to z przepisów szczególnych. Zasady przewidziane dla obliczania ekwiwalentu (a więc także do ustalania współczynnika urlopowego) stosuje się, zgodnie z § 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.), przy ustalaniu wynagrodzenia za:

-  czas pozostawania bez pracy, przysługującego pracownikowi przywróconemu do pracy (art. 47 i 57 § 1 i § 2 k.p.),

- czas do rozwiązania umowy o pracę, jeżeli został zastosowany okres wypowiedzenia krótszy od wymaganego (art. 49 k.p.),

-  okres wypowiedzenia lub za okres równy okresowi wypowiedzenia, przysługującego pracownikowi odwołanemu ze stanowiska (art. 70 § 2 i art. 72 § 2 k.p.).

Takie postępowanie nakazuje pracodawcy art. 171 k.p.

Do końca tego roku stosuje się jeszcze wskaźnik wynoszący 20,83 dla zatrudnionych na cały etat. Odnosi się on zarówno do urlopu za ten rok, jak i za niewybrane wakacje z lat minionych, np. 2012-2013. Jednak rozstając się z pracownikiem już w styczniu, trzeba będzie stosować parametr z 2015 r. A to dlatego, że współczynnik ten ustala się dla każdego roku kalendarzowego odrębnie i należy to zrobić prawidłowo >patrz ramka. Do jego obliczenia potrzebna jest znajomość liczby dni świątecznych, wolnych oraz niedziel w najbliższych 12 miesiącach (113). Odejmuje się ją od liczby dni w roku kalendarzowym (365). Następnie otrzymany wynik (252) dzieli się przez 12. Taka kolejność rachunków wynika z § 19 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, DzU nr 2, poz. 14 ze zm., dalej rozporządzenie urlopowe).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego