- Dwa tygodnie temu zawarłem z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia AC samochodu dostawczego wpisanego do ewidencji środków trwałych mojego przedsiębiorstwa. Po 14 dniach od jej podpisania inne towarzystwo ubezpieczeń zaproponowało mi korzystniejsze warunki. Czy mogę jeszcze odstąpić od zawartej wcześniej umowy? – pyta czytelnik.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia jest możliwe, o ile spełnione zostaną dwa warunki określone w art. 812 § 4 k.c. Pierwszy z nich to konieczność zawarcia umowy na okres przekraczający sześć miesięcy. Jeżeli więc strony uzgodniły, że umowa będzie trwała sześć miesięcy lub krócej, to nie ma możliwości odstąpienia od niej. Drugim warunkiem jest dotrzymanie terminów na odstąpienie od umowy wskazanych w art. 812 § 4 k.c. W sytuacji, gdy umowa ubezpieczenia zawarta będzie przez przedsiębiorcę, termin, w którym będzie musiał dokonać tej czynności, wynosi jedynie siedem dni od dnia zawarcia umowy, natomiast w przypadku, gdy ubezpieczającym będzie konsument, to przysługuje mu termin 30-dniowy.

Konsumenci mogą również odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość (np. podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem zakładu ubezpieczeń). W tym przypadku jedynym warunkiem jest złożenie odpowiedniego oświadczenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania konsumenta o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta (wszystkich istotnych informacji dotyczących umowy), jeżeli jest to termin późniejszy. Podkreślenia wymaga, że nawet jeżeli ubezpieczający skutecznie odstąpi od umowy, to i tak będzie musiał ponieść koszt ubezpieczenia za okres, w którym objęty był ochroną ubezpieczeniową.

Przykład

Prowadząca działalność gospodarczą Anna Nowak 21 marca 2015 r. zawarła umowę ubezpieczenia OC, zgodnie z którą ochrona ubezpieczeniowa miała trwać od 22 marca 2015 r. do 22 marca 2016 r. W dniu 26 marca 2015 r. zdecydowała o odstąpieniu od umowy i złożyła towarzystwu ubezpieczeniowemu stosowne oświadczenie. Umowa ubezpieczenia obowiązywała więc w dniach 22–26 marca 2015 r. i za ten okres Anna Nowak zobowiązana będzie do uiszczenia stosownej opłaty.

Należy podkreślić, że powyższe uwagi odnoszące się do odstąpienia od umów ubezpieczenia dotyczą jedynie ubezpieczeń dobrowolnych. Kwestie dotyczące rozwiązania umów ubezpieczeń obowiązkowych (ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych) określone są w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jedynym wyjątkiem są umowy obowiązkowych ubezpieczeń OC zawarte na odległość – można od nich odstąpić zgodnie z procedurą wskazaną w ustawie o prawach konsumenta, tak jak to opisano powyżej.