Kibicując naszym zawodnikom – zarówno lokalnie, jak i w imprezach międzynarodowych, często nie zdajemy sobie sprawy, że sportowiec to także zawód i praca, która świadczona jest w określonym wymiarze czasu. Jak rozstrzygnąć problemy prawne dotyczące zatrudnienia wyczynowca?

Elastyczny czas pracy

Sportowcy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej z klubem sportowym. Zgodnie z kodeksem pracy czas pracy to okres, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania obowiązków zawodowych.

Jednak sportowiec, oprócz czynności bezpośrednio wiążących się z uprawianiem sporu (jak treningi czy udział w zawodach), wykonuje też inne specyficzne zajęcia. Ich zakwalifikowanie jako realizowanych w ramach stosunku pracy może budzić wątpliwości. Czas ich wykonywania trzeba zatem ustalić w sposób uwzględniający charakter zatrudnienia – rodzaj i wymogi uprawianej dyscypliny.

Celem sportowca jest osiągnięcie najwyższej formy umożliwiającej udział we współzawodnictwie sportowym i reprezentowanie barw klubu w jak najbardziej efektywny sposób. Na jego warsztat składają się takie atrybuty jak: przygotowanie fizyczne, szybkość, kondycja, przygotowanie taktyczne, psychologiczno-mentalne, odporność na stres i inne cechy właściwe do uprawiania konkretnych dyscyplin sportowych. Aby je osiągnąć, sportowiec wykonuje polecenia przełożonego – zwykle głównego trenera.

Zazwyczaj nie jest możliwe, aby sportowcy wykonywali pracę w oparciu o podstawowy system czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, co wynika ze specyfiki ich profesji. To zawód, który wymaga realizacji różnych czynności przez całą dobę. Trudno zakładać, żeby sportowiec np. trenował przez 8 godzin bez przerwy. Dlatego wykonywanie przez niego obowiązków na etacie wymaga zastosowania elastycznego systemu czasu pracy. Najbardziej optymalnym z nich będzie w tym przypadku zadaniowy czas pracy. Polega on na ustaleniu przez pracodawcę (po porozumieniu z pracownikiem) okresu niezbędnego do wykonania powierzonych zadań, uwzględniającego przyjęty wymiar czasu pracy.

Wysiłek i regeneracja

Nie eliminuje to jednak problemu kwalifikacji poszczególnych czynności realizowanych przez zawodnika do tych wykonywanych w czasie pracy i w stosunku pracy. Raczej nie wszystkie można potraktować jako mieszczące się w ramach stosunku pracy i dotyczące realizacji powierzonych zadań. W szczególności chodzi o czas poświęcony na regenerację czy udział w wydarzeniach medialnych.

Analizując czas pracy sportowca, należy wyróżnić dwie grupy wykonywanych przez niego obowiązków. Pierwsza z nich to te, które bez żadnych wątpliwości kwalifikuje się jako wykonywane w stosunku pracy, np. treningi, zawody. Drugą z nich stanowią czynności związane z zawodowym uprawianiem sportu, ale nie dotyczące bezpośrednio startu w zawodach – takie jak poddawanie się zabiegom regeneracyjnym, choć odpowiednia ich kwalifikacja może być dyskusyjna.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Do standardowego czasu pracy profesjonalnych zawodników można zaliczyć wszystkie obowiązki służące zbudowaniu formy sportowej i związane ze współzawodnictwem, czyli regularnymi treningami w klubie, występami w meczach, turniejach i innych rodzajach zawodów, a także uczestniczenie w zgrupowaniach i obozach przygotowawczych. Te aktywności powinno się zakwalifikować jako realizowanie pracy sportowca sensu stricto – zawsze są wykonywane na polecenie i pod kierownictwem trenera.

Powstaje pytanie, czy czas realizacji czynności, które nie stanowią wykonywania pracy rozumianej wąsko jako trening lub udział w zawodach, można zaliczyć do czasu pracy profesjonalnego sportowca.

Pierwszą grupą czynności, która może nie wiązać się bezpośrednio z treningiem oraz występami w zawodach sportowca, ale wpływa na jego dyspozycję i zdolności treningowe, jest regeneracja i odnowa biologiczna. Są to wszelkie działania nakierowane na doprowadzenie organizmu do optymalnego stanu po wzmożonym wysiłku związanym np. z ciężkim treningiem lub odbytym współzawodnictwem. Długotrwałe wyczynowe zmagania pozostawiają bowiem znaczący ślad w organizmie. Rywalizacja na najwyższym poziomie, w czasie której o sukcesie decydują ułamki sekund, powoduje konieczność wydobywania z ciała wszystkich sił i doprowadzania go do granic wytrzymałości. Czy więc zawsze będzie możliwe włączenie regeneracji i odnowy biologicznej do czasu pracy? W zakresie realizowanym w klubie sportowym, w którym zatrudniony jest zawodnik, na pewno tak. Ale co z aktywnością podejmowaną poza nim? Dużą część czynności regeneracyjnych zawodnik przeprowadza poza klubem, indywidualnie albo na polecenie trenera. Przy różnych mikrourazach czy kontuzjach są to wizyty u lekarzy, badania, a następnie zabiegi wykonywanie często też w domu zawodnika.

Z powodu związku tych czynności z wykonywaniem pracy poprzez konieczność utrzymywania optymalnej dyspozycji fizycznej, należy je zakwalifikować do czasu pracy, jeśli ich wykonywanie jest uzgodnione między stronami stosunku pracy, tj. pracownikiem (zawodnikiem) i pracodawcą (klubem sportowym).

Lepszy warsztat

Drugą grupą specyficznych czynności sportowców są indywidualne treningi dodatkowe oraz uzupełniające. Decyduje się na nie coraz więcej zawodników. Polegają na zwiększeniu jednostek treningowych odbywanych na siłowni, wykonywaniu dodatkowych treningów taktycznych czy uprawianiu sportów uzupełniających, których doskonalenie pozwala uzyskać cechy poprawiające warsztat w sporcie głównym. Przykładem jest udział koszykarza w treningach boksu, aby doskonalić pracę nóg niezbędną w jego głównym sporcie.

Decydującym czynnikiem, od którego zależy zaliczenie okresu wykonywania tych obowiązków do czasu pracy, jest uzgodnienie z pracodawcą lub skierowanie przez niego do przeprowadzenia konkretnych treningów. Treningi, które sportowiec odbywa bez konsultacji czy uzgodnień z pracodawcą, nie stanowią czasu pracy.

Sprawna głowa

Trzecią grupą są czynności związane z pracą nad sferą psychologiczną oraz mentalną zawodnika. Obecnie takie przygotowanie jest praktycznie niezbędne w każdej formie zawodowego współzawodnictwa sportowego. Stąd do czasu pracy sportowca można zaliczyć wszelkie działania podejmowane w związku z jego przygotowaniem psychologicznym, które wynikają z decyzji lub polecenia klubu.

Podobnie należy zakwalifikować ostatnią grupę aktywności, tj. działania marketingowe i medialne. Na pierwszy rzut oka są to zajęcia, które bezpośrednio nie wiążą się z osiągnięciem satysfakcjonującego wyniku sportowego przez zawodnika ani nie należą do zakresu jego obowiązków jako pracownika. Stąd zasadne jest, aby kluby sportowe zadbały o wpisanie takich działań w zakres obowiązków – oczywiście w wymiarze ustalonym przez klub. Nie będzie wtedy kwestionowana zasadność kwalifikacji działań marketingowych czy medialnych do obowiązków sportowca, a w związku z tym udzielenie wywiadu, udział w konferencji prasowej czy imprezie charytatywnej firmowanej przez klub zaliczone zostaną do jego czasu pracy.

Zdaniem autora

Michał Kurek, prawnik w kancelarii GSW Legal

Aby osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty w zawodach, sportowiec świadczy pracę w określonym rytmie, który zwykle obejmuje całą dobę. Ponieważ różne są czynności, które składają się na profesjonalne uprawianie sportu, zatrudnienie sportowca na podstawie umowy o pracę utrudnia kwalifikowanie poszczególnych działań do czasu pracy. Wymaga to jednak precyzyjnego uregulowania w umowie lub w postanowieniach regulaminów pracy obowiązujących w klubie. Dzięki temu zastosowanie zadaniowego czasu pracy, określenie właściwego zakresu obowiązków oraz odpowiednie sformułowanie zapisów umowy o pracę pozwala zatrudnić sportowców na takiej podstawie i w prawidłowy sposób określić ich czas pracy.