Artykuł 362 kodeksu pracy, który obowiązuje od 22 lutego 2016 r., nie przewiduje współdziałania stron w zakresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Zgoda pracownika nie jest tu wymagana. Tym samym zwolnienie jest jednostronną decyzją pracodawcy bez żadnych ograniczeń. Jedynym warunkiem jest zapewnienie wynagrodzenia osobie zwolnionej z obowiązku świadczenia pracy.

Rozwiane wątpliwości

Przed 22 lutego 2016 r. kwestia takiego zwolnienia nie była wprost uregulowana ustawowo. Było to możliwe jedynie na mocy porozumienia stron bądź ugody. Wskazywał na to Sąd Najwyższy w wyroku z 20 maja 1988 r. (I PKN 137/98). Obecnie nie ma już w tym zakresie wątpliwości.

Przykład

Firma nie jest zadowolona z pracy jednego ze swoich pracowników, pana Jana. Codziennie wpływają na niego skargi od klientów w związku z nieprofesjonalnym zachowaniem. Szef postanowił 13 czerwca 2016 r. wręczyć tej osobie wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. W obawie o reputację firmy pracodawca zwolnił pana Jana z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia bez podawania uzasadnienia i uzyskiwania jego zgody. Według aktualnie obowiązujących przepisów ma do tego pełne prawo.

Przykład

Pracodawca wręczył podwładnemu oświadczenie o rozwiązaniu umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Chce, aby pracownik stawił się w pracy tylko w pierwszym tygodniu tego okresu, a następnie zamierza go zwolnić z obowiązku świadczenia pracy. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne. To pracodawca decyduje o zwolnieniu ze świadczenia pracy – może ono obejmować zarówno cały, jak też część okresu wypowiedzenia.

Dowolna forma

Kodeks pracy nie zawiera regulacji dotyczącej formy, w jakiej szef może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. W praktyce najczęściej stosuje się formę pisemną. Równie dobrze jednak dopuszczalny jest wariant ustny bądź posłużenie się drogą elektroniczną (e-mail).

Zachowanie formy pisemnej jest jednak najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem do celów dowodowych. Wynika z tego jednoznacznie, że w określonym przez pracodawcę czasie, obejmującym całość lub część okresu wypowiedzenia, podwładny jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

Informację o zwolnieniu pracownika ze świadczenia obowiązków można też zawrzeć już w samym oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy.

Powrót za zgodą

Decydując się na zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, szef powinien pamiętać o tym, że jest to decyzja, której później nie może zmienić jednostronnie, tj. nie może wezwać tej osoby z powrotem do pracy, jeśli nie wyrazi ona na to zgody.

Przykład

Dyrektor zwolnił swoją pracownicę panią Grażynę z obowiązku świadczenia pracy przez cały trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę. Pojawiła się jednak potrzeba przeszkolenia nowej osoby i szef postanowił wezwać do firmy panią Grażynę, tym samym przywracając ją do pracy w okresie wcześniej wydanego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca nie może jednak jednostronnie zobowiązać kobiety do powrotu do pracy. Aby to było możliwe, musi uzyskać zgodę zwolnionej kobiety na powrót do pracy i świadczenie jej do końca okresu wypowiedzenia bądź przez wskazaną jego część.

Uprawnienia tylko w czasie aktywności

Pracownik zwolniony ze świadczenia obowiązków w okresie wypowiedzenia traci prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy, ale nie traci prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Obydwa te uprawnienia przysługują mu jednak pod warunkiem, że faktycznie wykonuje pracę.

W przypadku zwolnienia podwładnego z obowiązku świadczenia pracy, nie ma podstawy do udzielenia mu dni wolnych na poszukiwanie pracy. W tym czasie może on bez przeszkód poszukiwać nowego zatrudnienia.

Dodatkowo nie należy utożsamiać zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z urlopem wypoczynkowym. Jeśli pracownik nie wykorzystał przysługującego mu wypoczynku przed zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy, to za te dni przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.

Ważne! Możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia dotyczy każdego rodzaju umowy, tj. na okres próbny, określony, nieokreślony.

Inicjator bez znaczenia

Pracodawca zawsze może podjąć jednostronną decyzję o zwolnieniu podwładnego z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Fakt, że to pracownik wypowiedział angaż, nie daje mu żadnych dodatkowych uprawnień z tego tytułu. Artykuł 362 k.p. należy interpretować jednoznacznie – szef ma w tym zakresie pełną swobodę, bez zabiegania o zgodę podwładnego.

Autorka jest ekspertką ds. zarządzania zasobami ludzkimi i administracji kadrowo-płacowej w dziale usług księgowych BDO