Anna Jabłońska

Dni na opiekę nad dzieckiem po rozwodzie

Jeśli były mąż pracownicy wykorzystuje dwa dni opieki na ich wspólne dziecko, kobieta nie ma już takiego prawa na potomstwo urodzone z kolejnego związku. Jej obecny mąż skorzysta natomiast na wolne na swojego syna czy córkę.

Szef zwolni etatowca z obowiązków świadczenia pracy bez pytania

Zgoda pracownika nie jest już konieczna do zwolnienia go ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy.

Błędy popełniane przez pracodawców przy wystawieniu świadectwa pracy

Lista błędów popełnianych przez pracodawców przy wystawieniu dokumentu o przebiegu kariery zawodowej pracownika jest pokaźna. Część z nich wynika z nadgorliwości, inne ze słabej znajomości przepisów.

Błąd w świadectwie pracy pozbawi przywilejów w kolejnej firmie

Gdy pracownik opuszcza dotychczasową posadę, często nie zwraca uwagi na poprawność wydanego mu świadectwa pracy. Jego prawidłowość jest zaś bardzo ważna dla nowego pracodawcy.

Nie tylko etat zapewnia uprawnienia rodzicielskie

Do ukończenia przez dziecko dwóch lat jego ojciec może się nim zająć podczas urlopu ojcowskiego. Przejmie też opiekę macierzyńską, gdy matka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji lub umrze.

Zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wiele miesięcy wstecz

Ustawowy termin na rejestrację dziecka czy małżonka jako członka rodziny podlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu to siedem dni. Ale jeśli pracownik o tym zapomni, składa zgłoszenie z datą powstania obowiązku ubezpieczenia.

Kiedy chorobowe dla zleceniobiorcy

Wykonawca umowy-zlecenia ma prawo do świadczenia za czas niezdolności do pracy po upływie 90 dni ubezpieczenia chorobowego. Przy zbiegu kilku zleceń nie ze wszystkich może do niego przystąpić.

Kilka umów zlecenia a zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych

Jeżeli wykonawca ma kilka zleceń, ale żadne z nich nie przekracza 1850 zł, czyli kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych podlega ze wszystkich tych umów.

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na PIT

Gdy wynagrodzenie pracownika jest niższe niż płaca minimalna, wysokość składki zdrowotnej przekracza kwotę wyliczonej zaliczki na podatek. Trzeba wówczas tę składkę odpowiednio zredukować. W konsekwencji fiskus może dostać za pracownika 0 zł.

W 2016 nie tylko minimalna pensja w górę

W 2016 roku najniższe wynagrodzenie wzrosło o 100 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Ta podwyżka pociąga za sobą podniesienie również innych należności przysługujących pracownikom, obciążających finanse firm.