Jest to nowe rozwiązanie, które nie było przewidziane w dotychczas obowiązujących przepisach. Przepisy sprzed nowelizacji nie pozwalały na przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki w przypadku jej sprzedaży jako przedsiębiorstwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Podmioty, które w ten sposób nabyły aptekę musiały samodzielnie występować o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki. Stąd sprzedaż jej jako przedsiębiorstwa nie była często wykorzystywana przy transakcjach związanych ze zmianami właścicielskimi aptek.

Dziś jednak może się to zmienić, gdyż skutkiem nowych regulacji może być przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki razem ze sprzedażą przedsiębiorstwa, jeżeli jego nabywca spełni określone w ustawie wymagania.

To jest przedsiębiorstwo

Wg art. 551 kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Przepis ten wymienia także podstawowe elementy, z jakich wskazany zespół składników powinien się składać, aby mógł być uznany za przedsiębiorstwo. Wśród nich można wskazać: nazwę przedsiębiorstwa, własność nieruchomości i ruchomości, koncesje, licencje, zezwolenia, majątkowe prawa autorskie i inne majątkowe prawa pokrewne, patenty, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przepis ten nie zawiera katalogu zamkniętego składników, z jakich powinno składać się przedsiębiorstwo, jednak elementy w nim wymienione mają podstawowe znaczenie. Aby uznać grupę składników za całość rozumianą jako przedsiębiorstwo, znaczenie ma przede wszystkim wymóg, aby poszczególne składniki zebrane w jedną całość służyły do prowadzenia działalności gospodarczej. Czynność prawna – w tym przypadku sprzedaż przedsiębiorstwa – co do zasady obejmuje wszystko, co wchodzi w jego skład. Możliwe jest jednak, że co innego będzie wynikać z treści samej czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Również apteka może być przedmiotem transakcji, jaką jest sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jako zespół składników materialnych i niematerialnych, w którego skład najczęściej wejdą zapasy (leki i inne towary), zobowiązania i wierzytelności od kontrahentów, logo a także inne elementy, będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności aptecznej, a tym samym przedsiębiorstwa w rozumieniu wyżej wskazanej definicji. Nowe przepisy, przy spełnieniu określonych wymagań, pozwolą na przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki na nabywcę przedsiębiorstwa. W ich świetle sprzedaż apteki ma szansę zyskać dużą popularność jako sposób przeniesienia zezwolenia na jej prowadzenie.

Konkretne wymagania

Artykuł 104a prawa farmaceutycznego wskazuje, iż organ przenosi zezwolenie na prowadzenie apteki na rzecz podmiotu, który nabył całą aptekę ogólnodostępną (w rozumieniu art. 5511 Kodeksu cywilnego), jeżeli:

- nabywca apteki spełnia wymagania, od których uzależnione jest udzielenie zezwolenia na jej apteki;

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- nabywca przyjmuje w pisemnym oświadczeniu wszystkie warunki zawarte w zezwoleniu;

- adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie.

Stąd nabywca musi spełnić ustawowe warunki, aby razem z przedsiębiorstwem przeniesione zostało na niego zezwolenie na prowadzenie apteki. Nabywca musi wziąć pod uwagę szereg wymogów dotyczących, m.in.:

- formy prawnej prowadzenia działalności: do dopuszczalnych należą jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna lub partnerska;

- specjalizacji: właściciel apteki oraz wszyscy wspólnicy spółki jawnej lub partnerskiej muszą posiadać status farmaceuty;

- ograniczeń dotyczących ilości posiadanych aptek;

- zakazu łączenia funkcji z wykonywaniem zawodu lekarza;

- zakazu jednoczesnego prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz zajmowania się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

Ograniczenia demograficzno-terytorialne wydania zezwolenia na prowadzenie apteki w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa nie będą uwzględniane.

Do przeniesienia na nabywcę przedsiębiorstwa zezwolenia na prowadzenie apteki konieczne jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia, iż przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tym zezwoleniu. Podmiot, który chce nabyć konkretną aptekę wchodzi de facto w sytuację poprzednika. Dotyczy to także adresu, pod jakim apteka jest i będzie przez jej nabywcę prowadzona. Aby kupić aptekę, konieczne będzie kontunuowanie działalności aptecznej w tym samym miejscu.

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Organ ten przeniesie zatem zezwolenie, jeżeli nabywca apteki spełniać będzie wymagania, o których mowa w ustawie. Jego decyzja ma charakter związany, co znaczy, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawdza jedynie, czy są spełnione przesłanki wydania decyzji. Jeśli tak, wydaje decyzję pozytywną.

Za przeniesienie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 20 proc. opłaty za wydanie zezwolenia, to jest 2 tys. zł w 2017 r.

Zdaniem autorek

Monika Błońska, radca prawny w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Natalia Jaworska, prawnik w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zastosowanie instytucji sprzedaży przedsiębiorstwa do przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki, pozwoli z jednej strony zbywcy zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie, a nabywcy ułatwi wejście na rynek apteczny w istniejącej już lokalizacji. To korzystne rozwiązanie, gdyż istnieje ryzyko, iż ze względu na zbyt duże zagęszczenie aptek na danym terenie, otwarcie nowej nie byłoby w świetle obowiązujących przepisów w ogóle możliwe, np. ze względu na ograniczenia demograficzno-geograficzne. Te ograniczenia zaś nie obowiązują przy przenoszeniu zezwolenia na prowadzenie apteki. W konsekwencji zakup apteki jako przedsiębiorstwa, przy spełnieniu wymagań stawianych przez ustawę, może być sposobem dla kupującego do wejścia na rynek niedostępny już ze względu na wprowadzone ograniczenia dla nowych podmiotów tego typu. Pamiętać jednak należy o ustawowych limitach dotyczących ilości aptek posiadanych przez dany podmiot. Należy zaznaczyć także, iż procedura sprzedaży przedsiębiorstwa, przy spełnieniu wymagań przewidzianych Prawem farmaceutycznym, jest jednym z prostszych sposobów przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki. Z tych powodów możliwość wprowadzona nowym art. 104a Prawa farmaceutycznego ma szansę zyskania dużej popularności wśród podmiotów zainteresowanych nabywaniem aptek. W jego wyniku nabywca otrzymuje bowiem zespół składników gotowych do prowadzenia działalności gospodarczej.