Zgodnie z Kodeksem Pracy skrócenia urlopu można dokonać tylko, gdy obecność pracownika "w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.’’ Wymagane jest zatem spełnienie się jednocześnie dwóch przesłanek. Po pierwsze okoliczności muszą być nieprzewidziane, a więc gdy pracodawca spodziewa się, że w czasie zaplanowanego urlopu nastąpi konieczność jego przerwania, powinien przesunąć czas planowanego rozpoczęcia wypoczynku. Drugą podstawą jest sytuacja, w której powrót pracownika jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania jego miejsca pracy, taka jak posiadanie przez niego specjalistycznej wiedzy, bądź niezapowiedziana kontrola dotycząca wykonywanych przez niego w pracy czynności.

Czytaj więcej

Odwołanie z urlopu: pracownik nie może odmówić powrotu do pracy

Jaka forma odwołania pracownika z urlopu

Odwołanie pracownika z urlopu nie ma określonej formy. Sąd Najwyższy w jednym z wyroków stwierdził, że wysłanie maila na prywatną skrzynkę nie jest skutecznym odwołaniem, zwłaszcza gdy między pracownikiem a pracodawcą taki sposób komunikacji nie jest przyjęty jako zwyczajowy. Powiadomić należy więc w sposób, który w konkretnej sytuacji pozwala pracownikowi realnie zapoznać się z tą informacją. Termin powrotu należy wyznaczyć z uwzględnieniem miejsca pobytu i sytuacji pracownika. Pracownik nie może odmówić powrotu do pracy. Gdy pracownik odmówi przerwania urlopu, pracodawca może wdrożyć wobec niego konsekwencje przewidziane w przepisach prawa pracy, w niektórych przypadkach nawet rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Wszelkie spory w tej kwestii, jak i również o zasadności odwołania rozstrzyga sąd pracy.

Prawa przysługujące w związku z odwołaniem z urlopu

Kodeks pracy stanowi również, że: ‘’ Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu’’. Bezpośredni związek oznacza tutaj sytuację, w której koszty zostały już poniesione i nie mogą być odzyskane, i które zostałyby wykorzystane w sytuacji braku odwołania urlopu. Można tu wskazać koszty biletów lotniczych bądź najmu hoteli. O bezpośrednim związku nie może być mowy, gdy wydatki zostały poniesione np. na sprzęt turystyczny bądź sportowy. W razie odwołania pracownika z urlopu, pozostała jego część może być wykorzystana bezpośrednio po wykonaniu obowiązków lub w wyznaczonym czasie późniejszym a pracodawcy muszą uwzględniać sugestie pracowników w tym zakresie. Niewykorzystanego urlopu należy pracownikowi udzielić do 30 września następnego roku kalendarzowego.