Tag: Urlopy

Powiązane

Kadry

Pracownika – żołnierza będzie bardzo trudno zwolnić

Ustawa o obronie Ojczyzny nakłada na pracodawców osób odbywających służbę lub szkolenie wojskowe nowe obowiązki i ograniczenia. Dotyczą one gwarancji zatrudnienia, zwolnień od pracy i dodatkowych świadczeń pieniężnych.

Szef może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Nawet gdy pracodawca zwolni etatowca z obowiązków w okresie wypowiedzenia, zapominając udzielić mu urlopu, nie blokuje mu to drogi do zmiany decyzji i przymusowego wysłania pracownika na wypoczynek.

Rodzic zostanie pod ochroną po powrocie do pracy

Z ostatnim dniem urlopu rodzicielskiego kończy się wynikająca stąd ochrona przed rozwiązaniem umowy. Pracownik może ją jednak przedłużyć idąc na urlop wypoczynkowy lub wnosząc o zmniejszenie wymiaru czasu pracy.

Już niedługo kolejne zmiany dotkną księgowych

W ostatnim czasie księgowi „żyją” głównie zmianami wprowadzonymi tzw. Polskim Ładem i jego kolejnymi nowelizacjami. Tymczasem oprócz zmian podatkowych w najbliższym czasie zapowiada się również spora rewolucja związana z przepisami prawa pracy, która także będzie miała wpływ na pracę biur rachunkowych.

Włodarczyk, Marciniak-Mierzwa: Unia chce parasola ochronnego nad 4 mln osób

Projekt dyrektywy zakłada, że osoby pracujące za pośrednictwem platform cyfrowych po spełnieniu określonych przesłanek zostaną uznane za pracowników, dzięki czemu uzyskają prawo do m.in.minimalnego wynagrodzenia, płatnego urlopu czy ochronę przed zwolnieniem. Wdrożenie zmian może kosztować platformy nawet 4,5 mld euro rocznie.

Pracodawca będzie musiał być transparentny

Polityka personalna ma być kreowana w sposób przejrzysty, a warunki pracy powinny być przewidywalne. Tego wymaga od pracodawców unijna dyrektywa, która wprowadzi niedługo nowe obowiązki pracodawców.

Arkadiusz Turczyn: Prawo do urlopu wypoczynkowego

Urlop w prawie pracy oznacza usprawiedliwiony okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy o określonym przeznaczeniu (wyrok SN z 13 czerwca 2012 r., II PK 298/11, orzecznictwo SN dostępne na www.sn.pl, poza wyraźnie wskazanymi źródłami, z odwołaniem się do wyroku SN z 10 lutego 1988 r., III PZP 4/88, LEX nr 55402). Przy nabywaniu prawa do urlopu decydujące znaczenie ma pozostawanie w stosunku pracy, a nie świadczenie pracy (uchwała SN z 4 kwietnia 1995 r., I PZP 10/95, zob. też wyrok SN z 9 grudnia 2003 r., I PK 71/03, LEX nr 1633148).

Urlop szkoleniowy – czym jest i komu przysługuje?

W przepisach kodeksu pracy wymieniono kilka rodzajów urlopów. Pracownicy najczęściej korzystają z urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, a niekiedy z bezpłatnych. Przepisy umożliwiają też jednak korzystanie z urlopów szkoleniowych.

Samowolny urlop nie zawsze przesądza o zasadności dyscyplinarki

Jeżeli pracodawca zwykle akceptuje wszystkie wnioski urlopowe, a stawia sprzeciw tylko wtedy, gdy nie chce się zgodzić na wolne, nie ma podstaw, aby rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z pracownikiem, który zaczął wypoczynek bez wyraźnego zaakceptowania jego wniosku.

Rodzicom w pracy ma być lepiej - szykują się ważne zmiany w Kodeksie pracy

Nowy urlop opiekuńczy, dłuższy urlop rodzicielski i zmienione warunki wypowiedzenia umowy na czas określony - to niektóre ze zmian w Kodeksie pracy, nad jakimi pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.