Tag: Urlopy

Powiązane

Kadry

Włodarczyk, Marciniak-Mierzwa: Unia chce parasola ochronnego nad 4 mln osób

Projekt dyrektywy zakłada, że osoby pracujące za pośrednictwem platform cyfrowych po spełnieniu określonych przesłanek zostaną uznane za pracowników, dzięki czemu uzyskają prawo do m.in.minimalnego wynagrodzenia, płatnego urlopu czy ochronę przed zwolnieniem. Wdrożenie zmian może kosztować platformy nawet 4,5 mld euro rocznie.

Pracodawca będzie musiał być transparentny

Polityka personalna ma być kreowana w sposób przejrzysty, a warunki pracy powinny być przewidywalne. Tego wymaga od pracodawców unijna dyrektywa, która wprowadzi niedługo nowe obowiązki pracodawców.

Arkadiusz Turczyn: Prawo do urlopu wypoczynkowego

Urlop w prawie pracy oznacza usprawiedliwiony okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy o określonym przeznaczeniu (wyrok SN z 13 czerwca 2012 r., II PK 298/11, orzecznictwo SN dostępne na www.sn.pl, poza wyraźnie wskazanymi źródłami, z odwołaniem się do wyroku SN z 10 lutego 1988 r., III PZP 4/88, LEX nr 55402). Przy nabywaniu prawa do urlopu decydujące znaczenie ma pozostawanie w stosunku pracy, a nie świadczenie pracy (uchwała SN z 4 kwietnia 1995 r., I PZP 10/95, zob. też wyrok SN z 9 grudnia 2003 r., I PK 71/03, LEX nr 1633148).

Urlop szkoleniowy – czym jest i komu przysługuje?

W przepisach kodeksu pracy wymieniono kilka rodzajów urlopów. Pracownicy najczęściej korzystają z urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, a niekiedy z bezpłatnych. Przepisy umożliwiają też jednak korzystanie z urlopów szkoleniowych.

Samowolny urlop nie zawsze przesądza o zasadności dyscyplinarki

Jeżeli pracodawca zwykle akceptuje wszystkie wnioski urlopowe, a stawia sprzeciw tylko wtedy, gdy nie chce się zgodzić na wolne, nie ma podstaw, aby rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z pracownikiem, który zaczął wypoczynek bez wyraźnego zaakceptowania jego wniosku.

Rodzicom w pracy ma być lepiej - szykują się ważne zmiany w Kodeksie pracy

Nowy urlop opiekuńczy, dłuższy urlop rodzicielski i zmienione warunki wypowiedzenia umowy na czas określony - to niektóre ze zmian w Kodeksie pracy, nad jakimi pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Żołnierz niezawodowy pod szczególną ochroną w firmie

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jakie obowiązki ma pracodawca, gdy jego pracownik zostanie powołany do wojska. Każdorazowo będzie to zależało od tego, jaki rodzaj służby wojskowej pełni.

Przymusowy urlop przez awarię tylko wyjątkowo

Nawet w czasie przestoju w działaniu firmy pracodawca nie może narzucić terminu urlopu wypoczynkowego pracownikom, poza dwoma odstępstwami.

Rozwiązanie rezerwy na niewykorzystany urlop

Rezerwa to zobowiązanie jednostki, którego termin wymagalności albo kwota nie są pewne. Przedsiębiorca jest świadomy ciążącego na nim obowiązku, jednak nie może wiarygodnie określić jego terminu lub kwoty.

Nauka podjęta na własną rękę nie uprawnia do urlopu szkoleniowego

Jeśli pracownik nie podnosi kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy albo podnosi je bez zgody pracodawcy, nie może skorzystać z urlopu szkoleniowego na egzaminy.