Chodzi o nowelizację kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw. Od tej daty zależy bowiem moment wejścia w życie przepisów dotyczących pracy zdalnej, jak i kontroli trzeźwości.

Co się dokładnie zmieni?

Do kodeksu pracy trafi praca zdalna obecna dotąd tylko w przepisach antycovidowych. Będzie nią całkowite lub częściowe wykonywanie obowiązków w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania, m.in. z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Powstanie też możliwość wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy, wydawane na czas określony, w sytuacjach wyjątkowych, tj. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicznego albo epidemii oraz działania siły wyższej.

Czytaj więcej

Można było zrobić to lepiej. Dr Godlewska-Bujok o zmianach w kodeksie pracy

Uwzględnienie wniosku o pracę zdalną będzie natomiast obowiązkowe m.in. w przypadku pracownicy w ciąży, zatrudnionego wychowującego dziecko do ukończenia przez nie czwartego roku życia (chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj).

Pracownik będzie też mógł wnosić okazjonalnie o wykonywanie swoich obowiązków na odległość (w wymiarze 24 dni w roku).

Będzie także wyraźna podstawa do prowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę. Jednak będzie mogła zostać przeprowadzona tylko wtedy, gdy okaże się niezbędna do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia. Jej zasady (a także grupy pracowników nią objętych) trzeba będzie ustalić w akcie wewnątrzzakładowym. Ponadto na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy badanie stanu trzeźwości zatrudnionego może przeprowadzić uprawniony do tego organ, np. policja.

Pracodawca będzie mógł też wprowadzić (i przeprowadzić) kontrolę pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu (np. narkotyków).

Etap legislacyjny: Ustawa podpisana przez prezydenta