Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 24 lutego 2022 r. (II PSKP 75/21).

Przedmiot sprawy dotyczył obowiązku zwrotu odprawy za zwolnienie z przyczyn ekonomicznych po przywróceniu pracownicy do pracy. Po odwołaniu się pracownicy od wypowiedzenia z powodu likwidacji stanowiska i przywróceniu jej do pracy, pracodawca wystąpił o zwrot wcześniej wypłaconej odprawy na podstawie art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych). Sprawa trafiła do sądu.