Paweł Sych

CV i innych danych z rekrutacji nie trzeba od razu usuwać

Pracodawca ma prawo przechowywać dane zebrane w toku procesu rekrutacyjnego co najmniej trzy lata po jego zakończeniu. Jest to okres, w jakim kandydat może zgłosić zarzut odrzucenia go z powodów dyskryminacyjnych.

Przywrócenie do pracy wiąże się ze zwrotem odprawy

Pracownik po przywróceniu do pracy powinien zwrócić pracodawcy odprawę wypłaconą na podstawie art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jako że otrzymał pierwotnie świadczenie należne, to nie ma zastosowania art. 411 pkt 2 kodeksu cywilnego, bowiem dotyczy on sytuacji spełnienia przez pracodawcę świadczenia nienależnego.

Ustne porozumienie o zmianie wysokości pensji też jest skuteczne

Porozumienie zmieniające może zostać zawarte nie tylko na piśmie, ale także przez ustne uzgodnienie jego warunków, a nawet przez czynności konkludentne. Przepisy kodeksu pracy nie przewidują zarówno dla umowy o pracę, jak i porozumienia zmieniającego formy pisemnej innego rygoru, jak tylko dla celów dowodowych. Niezachowanie tej formy nie powoduje bezskuteczności (nieważności) dokonanej zmiany.

Odprawa za wypowiedzenie zmieniające tylko wyjątkowo

Jeżeli w wypowiedzeniu zmieniającym pracodawca zaproponuje pracownikowi warunki pracy obiektywnie do przyjęcia (stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom i adekwatne dla tego stanowiska wynagrodzenie), to odmowa przyjęcia takich warunków może być potraktowana jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy. To powoduje, że odprawa pieniężna tej osobie nie będzie przysługiwać.

Ochrona związkowa ustaje wraz z utratą uprawnień organizacji

Zwolnienie pracodawcy z obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową obejmuje także konieczność uzyskania przez pracodawcę zgody na rozwiązanie stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy nie jest autonomicznym uprawnieniem osobistym tych osób, lecz pochodną uprawnień przyznanych zakładowej organizacji związkowej.

Pracę w nadgodzinach trzeba udowodnić

Brak ewidencji czasu pracy po stronie pracodawcy lub nieprawidłowe jej prowadzenie nie uprawniają bezwzględnie domniemania faktycznego ani prawnego o wiarygodności wersji czasu pracy przedstawionej przez pracownika. Oznacza to, że sąd pracy nie powinien każdorazowo i bezkrytycznie przyjmować za miarodajną wersję czasu pracy przedstawianą przez pracownika. W szczególności nie jest uprawnione odwrócenie ciężaru dowodu (art. 6 k.c., art. 232 k.p.c.) i twierdzenie, że w takiej sytuacji (braku formalnej ewidencji czasu pracy) zawsze wiarygodna jest wersja podawana przez pracownika.

Niewykonywanie badań kontrolnych przyczyną dyscyplinarki

Pracownik, który bez usprawiedliwienia nie poddaje się badaniom kontrolnym, uniemożliwia realizację świadczenia pracy. To jednoznacznie kwalifikowane jest jako występowanie przeciwko obowiązkowi o charakterze podstawowym i może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego.

Termin na dyscyplinarkę biegnie od zakończenia postępowania wyjaśniającego

Określony w art. 52 § 2 kodeksu pracy termin rozpoczyna swój bieg z chwilą powzięcia przez pracodawcę lub osobę go reprezentującą wiarygodnej informacji o naruszeniu przez pracownika obowiązków pracowniczych. W konsekwencji, gdy pracodawca uzyskał informację o nagannym zachowaniu pracownika, przeprowadził postępowanie wyjaśniające w firmie i postępowanie to dowiodło winy pracownika, miesięczny termin na zwolnienie dyscyplinarne liczy się od zakończenia tego postępowania.

Podporządkowanie zatrudniającemu nie tylko przy stosunku pracy - wyrok Sądu Najwyższego

Podporządkowanie zatrudniającemu nie stanowi przesłanki właściwej tylko stosunkowi pracy. W samych stosunkach pracy istnieje szereg sytuacji, w których nie występuje taki element zależności pracownika. Zatrudnienie rozumiane jest więc szeroko, ze względu na różne formy świadczenia pracy i zarobkowania. Oznacza to, że umowa zlecenia nie wyłącza określonej kontroli i podporządkowania zatrudniającemu.

Prywatne podróże pracownika w pandemii nie są jego prywatną sprawą

Pracodawca ma prawo wymagać od pracowników podawania informacji służących walce z COVID-19. Za zatajenie wyjazdu zagranicznego zatrudnionemu może grozić dyscyplinarka.