Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy, który trafił właśnie do uzgodnień. Potrzeba jego wydania wynika z ustawy o obronie Ojczyzny (DzU 2022 r., poz. 2305). Projekt określa m.in. okres trwania oraz rodzaj ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy, a także sposób i kategorie osób na nie powoływanych.

I tak, krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe będzie można planować w wymiarze: dwa dni (dla rezerwistów bez przeszkolenia wojskowego i złożonej przysięgi wojskowej posiadających przydatne dla wojska wykształcenie i uprawnienia) oraz do 16 dni (dla żołnierzy pasywnej rezerwy, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe i złożyli przysięgę wojskową).

Żołnierze rezerwy pasywnej będą też mogli zostać powołani na ćwiczenia, polegające na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych czy akcjach poszukiwawczych oraz ratujących życie. Decyzja w tym zakresie ma być doręczana zainteresowanemu co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem stawiennictwa.

Jak przypomina Tomasz Oklejak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, żołnierze pasywnej rezerwy odbywający w wojsku ćwiczenia mogę otrzymać m.in. rekompensatę utraconych w cywilu zarobków. W jakiej kwocie?

Czytaj więcej

Rezerwiście i pracodawcy za ćwiczenia zapłaci wojsko

– Przepisy uzależniają ją od zarobków żołnierza. Otrzyma on kwotę 1/22 całkowitego miesięcznego wynagrodzenia brutto ze stosunku pracy, stosunku służbowego (uzyskanego za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym była pełniona służba) albo dochodu z prowadzonej działalności rolniczej lub gospodarczej (w roku poprzedzającym okres pełnienia służby) pomnożonej przez liczbę dni pełnienia tej służby w danym miesiącu – wyjaśnia.

Zwraca jednocześnie uwagę, że obowiązują w tym względzie ograniczenia.

– Przepisy określają bowiem maksymalną wysokość stawki dziennej. Nie może być ona wyższa niż 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w roku poprzedzającym pełnienie służby (w 2022 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6653,67 zł) – dodaje.

Świadczenie ustala i wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz PR pełni służbę. W tym celu musi on złożyć wniosek.

– Świadczenie pieniężne wypłacane jest w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie rezerwista otrzymał z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych – nadmienia.

Zainteresowanemu przysługuje też zwrot kosztów przejazdu.

Etap legislacyjny: skierowany do uzgodnień