Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął projekt zmian w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (DzU z 2004 r. nr 8, poz. 67 ze zm.).

Chodzi o to, aby przyjęcie mundurowego emeryta do Centralnego Biura Antykorupcyjnego powodowało obligatoryjne zawieszenie jego prawa do emerytury.

Zgodnie z dziś obowiązującym art. 40a ustawy świadczenie to jest zawieszane w razie ponownego przyjęcia emeryta do służby w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej albo powołania go do zawodowej służby wojskowej. Artykuł 40a nie wymienia jednak CBA.

Jeśli zatem emerytowany funkcjonariusz wróci do służby, to pracując w CBA, może jednocześnie pobierać uposażenie i świadczenie. Jego emerytura nie jest bowiem zawieszana.

Nowelizacja ustawy zlikwiduje tę nierówność wobec prawa i zagwarantuje spójność przepisów

w stosunku do wszystkich emerytów mundurowych ponownie przyjmowanych do służby.