Rozliczanie otrzymanych zaliczek, zadatków czy przedpłat wymaga od przedsiębiorców odmiennego zakwalifikowani takiego zdarzenia na gruncie ustawy o VAT oraz ustaw o podatkach dochodowych (o PIT i o CIT). O ile bowiem według ustawy VAT otrzymanie zaliczki, zadatku czy przedpłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub przed wykonaniem usługi co do zasady powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT, to już według ustaw o podatkach dochodowych obowiązuje zasada, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT, art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT).

Przykład

Przedsiębiorca otrzymał w styczniu 2018 r. zaliczkę na poczet dostawy towarów, które zostaną dostarczone w kwietniu 2018 r. VAT z tytułu tej zaliczki przedsiębiorca rozliczy w deklaracji obejmującej styczeń (deklaracja za styczeń 2018 r. albo za I kwartał 2018 r., w przypadku prowadzenia kwartalnych rozliczeń VAT). Natomiast przychód rozpozna dopiero w kwietniu 2018 r.

Taka rozbieżność jest w praktyce szczególnie uciążliwa w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a zatem takiej, która zazwyczaj dokumentowana jest jedynie paragonem fiskalnym. Konieczne staje się w takiej sytuacji na etapie księgowania raportu z kasy fiskalnej pomniejszenie wartości sprzedaży o kwotę zaewidencjonowanych kasą zaliczek, które zostaną zaksięgowane w terminie późniejszym, tj. w terminie powstania przychodu z tytułu sprzedaży towaru bądź usługi, na poczet której zaliczka została wcześniej zapłacona.

Można prościej

Od 2015 roku na mocy art. 14 ust. 1j- 1l ustawy o PIT (art. 12 ust. 3g–3i ustawy o CIT) możliwe jest uproszczenie, którego zastosowanie pozwala na rozpoznanie zadatku czy innej formy przedpłaty jako przychodu w dacie pobrania wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a zatem w dacie faktycznego otrzymania zaliczki. Uproszczenie to może być zastosowane wyłącznie do wpłat podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Trzeba poinformować

Przyjęcie tego rozwiązania jest dobrowolne i wymaga złożenia stosownego zawiadomienia o takim sposobie ustalania przychodu. Podatnicy mogą wybrać tę formę rozliczeń przychodów, jeżeli w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. W roku 2018 termin na złożenie tego zawiadomienia upływa 22 stycznia (a więc dzisiaj) z uwagi na to, że ostatni dzień terminu (20 stycznia) przypadał na sobotę. Uwaga! Gdy działalność jest prowadzona w formie spółki niebędącej osobą prawną, oświadczenie o wyborze ustalania przychodu z tytułu otrzymanych zaliczek czy innych przedpłat w dacie ich wpłaty muszą złożyć wszyscy wspólnicy.

Obowiązuje także w latach kolejnych

Raz złożone oświadczenie obowiązuje także w latach kolejnych, co oznacza, że podatnicy zainteresowani taką formą ustalania przychodów wynikających z otrzymanych i zarejestrowanych kasą fiskalna zaliczek nie muszą corocznie składać nowego oświadczenia. Jeżeli jednak podatnik, który przyjął omawianą formułę, dojdzie do wniosku, że z uwagi na specyfikę jego działalności rozwiązanie to nie jest dla niego korzystne, to musi pamiętać o konieczności zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. Ma na to czas do 20 stycznia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu (w roku 2018 - do 22 stycznia).

Dla kogo jest to korzystne rozwiązanie

Niewątpliwą zaletą rozpoznawania przychodu z tytułu otrzymanej zaliczki w dacie jej wpłaty jest uproszczenie w zakresie prowadzonych rozliczeń. Na etapie księgowania raportu sprzedaży z kasy fiskalnej przedsiębiorca nie musi wyłączać z przychodu tych wartości, które dokumentują otrzymane zaliczki, a które będą ujęte w przychodach dopiero w dacie dokonania sprzedaży, na poczet której zaliczka została uprzednio otrzymana. Operacje takie niewątpliwie komplikują bowiem prowadzone rozliczenia i zwiększają ryzyko popełnienia błędu, który może polegać zarówno na podwójnym wykazaniu przychodu w związku z otrzymaną zaliczką, ale też na braku ujęcia w przychodzie kwoty otrzymanej zaliczki.

Z drugiej jednak strony, rozpoznawanie przychodu w dacie otrzymania zaliczki prowadzi do wcześniejszego opodatkowania jej wartości w porównaniu do reguł ogólnych. Rozwiązanie takie może okazać się zatem niekorzystne przykładowo dla tych podatników, którzy otrzymane zaliczki przekazują w formie dalszych zaliczek swoim kontrahentom na poczet nabycia towarów bądź usług koniecznych dla wykonania zamówienia. Podjęcie decyzji dotyczącej daty rozpoznawania przychodów z tytułu zaliczek, zadatków czy innych przedpłat wymaga więc rozważenia korzyści i ciężarów takiego rozwiązania pod kątem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Autor jest doradcą podatkowym

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

podstawa prawna: art. 14 ust. 3 pkt 1, ust. 1j, 1k, 1l i i 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

podstawa prawna: art. 12 ust. 4 pkt 1, ust. 3g, 3h, 3i i 4h ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)