Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2018 r. (0114-KDIP2-3.4010.86.2018.1. MS).

Spółka prowadzi działalność usługowo-handlową, w związku z którą uzyskuje przychody, które od 1 stycznia 2018 roku kwalifikowane są według ustawy o CIT jako przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł przychodów. W toku swojej działalności gospodarczej w styczniu 2018 r. spółka osiągnęła dochód ze źródła zyski kapitałowe oraz stratę z innych źródeł przychodów. Jednocześnie spółka ma nierozliczone straty podatkowe z okresu do końca 2017 roku.

Spółka zadała pytanie, czy może obniżyć dochód osiągnięty z zysków kapitałowych bez pomniejszania go o bieżące straty z innych źródeł przychodów, o wysokość strat z lat ubiegłych, w granicach określonych w przepisach ustawy o CIT. Meritum przedmiotowej interpretacji sprowadziło się zatem do określenia zasad obniżania dochodu wypracowanego po 1 stycznia 2018 r. o straty z lat ubiegłych, w związku z wyodrębnieniem w ustawie o CIT odrębnych źródeł przychodów. Spółka uznała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo obniżyć dochód osiągnięty z zysków kapitałowych bez pomniejszania go o straty z innych źródeł przychodów o wysokość strat z lat ubiegłych w granicach określonych w przepisach ustawy o CIT.

Organ uznał stanowisko podatnika za prawidłowe i wskazał, że do strat poniesionych do końca 2017 roku stosuje się zasady określone w przepisach ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym, tj. w brzmieniu sprzed stycznia 2018 roku. Straty te mogą być rozliczone w kolejnych pięciu latach podatkowych, ale w wysokości nie większej niż 50 proc. straty z danego roku podatkowego.

Brajan Wiszniewski - aplikant radcowski, konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC

Z początkiem stycznia 2018 roku weszły w życie liczne zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Jedna z najważniejszych to wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika. Podatnicy zostali zobowiązani do odrębnego obliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów dla każdego z tzw. koszyków, bez możliwości kompensowania zysków z jednego koszyka ze stratami z drugiego. Straty podatkowe poniesione z danego źródła przychodów mogą być kompensowane w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych wyłącznie z dochodami podatkowymi z danego źródła. Sytuacja podatników uzyskujących przychody zarówno z zysków kapitałowych, jak i innych źródeł od stycznia bieżącego roku została w ten sposób jasno określona. Pojawia się jednak wątpliwość co ze stratami, które powstały w okresie jeszcze przed wejściem w życie nowych regulacji i nie zostały do tego czasu wykorzystane. Odpowiedzi na to pytanie udzielają przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi, straty poniesione przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po 31 grudnia 2017 roku podlegają odliczeniu od dochodu, o którym mowa w przepisach znowelizowanej ustawy o CIT bez względu na źródło dochodu – na zasadach i w wysokości określonych w przepisach ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym. Zachowane zostało zatem prawo podatników, którzy osiągnęli stratę przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, do jej rozliczenia z przyszłymi dochodami. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że gdy podatnik ponosi na bieżąco stratę z innych źródeł przychodów, należy uwzględnić jako dochód tylko dochód z zysków kapitałowych bez pomniejszania go o stratę podatkową z innych źródeł przychodów. Po ustaleniu w taki sposób dochodu, podatnik ma prawo obniżyć dochód z zysków kapitałowych o wysokość strat z lat ubiegłych, w granicach określonych w przepisach ustawy o CIT. Pojawienie się takiej interpretacji w obiegu prawnym jest pożądane. Rozliczenie strat wygenerowanych przed styczniem 2018 roku z dochodami uzyskanymi po tym czasie, po wprowadzeniu wyodrębnienia źródeł przychodów w CIT, wiąże się bowiem z „technicznym" niedopasowaniem starych i nowych regulacji w zakresie rozliczenia strat z lat ubiegłych. Na podstawie nowych przepisów straty będą odliczane na poziomie dochodu z danego źródła przychodów, natomiast do tej pory strata pomniejszała dochód ogólny. W swoim rozstrzygnięciu organ rozwiał mogące się pojawić wątpliwości, potwierdzając prawo podatników do obniżenia dochodu z zysków kapitałowych o wysokość strat z lat ubiegłych i na zasadach określonych w przepisach ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym.