Brajan Wiszniewski

Jak rozliczyć straty poniesione do końca 2017 roku

Spółka może obniżyć dochód osiągnięty z zysków kapitałowych, bez pomniejszania go o bieżące straty z innych źródeł przychodów, o wysokość strat z lat ubiegłych, w granicach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Strata na sprzedaży udziałów celem umorzenia ciągle kontrowersyjna

Jeśli wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów celem ich umorzenia jest niższe od wydatków poniesionych na ich nabycie, to nadwyżka wydatków na nabycie nad otrzymanymi kwotami nie jest kosztem podatkowym.