Zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo bankowe, który został skierowany do opiniowania. Zakłada m.in. rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT. Wśród tych rozwiązań znalazło się postulowane przez Rzecznika MŚP jeszcze w zeszłym roku podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości.

Prezenty o małej wartości to przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł. Przy czym podatnik musi koniecznie prowadzić ewidencję tych osób. Nie trzeba ich ujmować w tej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku) - a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru - nie przekraczają 10 zł.

Rzecznik MŚP wnioskował do Ministra Finansów o podwyższenie tych limitów - pierwszego do 200 zł, a drugiego do 80 zł. Jednak Minister Finansów nie przyjął tej propozycji. Przedstawiony do zaopiniowania projekt zakłada tylko podwyższenie limitu dla prezentów  nieewidencjonowanych i jedynie do kwoty 20 zł.

- Jest to niewątpliwie krok w dobrym kierunku, świadczący o dostrzeżeniu barier w tym zakresie, tym niemniej wciąż nieadekwatny do potrzeb przedsiębiorców. Dlatego pismem z  3 września 2020 r. Rzecznik MŚP skierował do Ministra Finansów szereg uwag i postulatów zmian do projektu, m.in. w zakresie podniesienia limitów kwotowych dla prezentów o małej wartości - czytamy w komunikacje Biura Rzecznika MŚP.

Rzecznik podniósł, że adekwatne poziomy limitów powinny wynosić co najmniej 150 zł (równowartość ok. 30 euro) w pierwszym przypadku i 45 (równowartość ok. 10 euro) zł w drugim.