ROZLICZENIA

Wartość świadczeń z tytułu zapewnienia noclegu robotnikom będzie dla nich przychodem z innych nieodpłatnych świadczeń.

? Przedmiotem działalności spółki są roboty budowlane prowadzone na terenie całej Polski. Jej pracownicy świadczą pracę na poszczególnych budowach na terenie całego kraju w ramach czasowego przeniesienia lub oddelegowania. W umowach o pracę jako miejsce pracy mają wskazane terytorium Polski. W celu zapewnienia jak najszybszego dotarcia do miejsca świadczenia usług, spółka wynajmuje kwatery noclegowe dla pracowników, którzy mogą z nich skorzystać wyłącznie w miejscu i czasie wskazanym przez spółkę. Czy spółka powinna uwzględnić taki nocleg w przychodach pracowników? – pyta czytelnik.

Takie zagadnienie rozstrzygnęła niedawno Izba Skarbowa w Katowicach (interpretacja z 23 sierpnia 2016 r., IBPB-2-1/4511-319/16-1/HK). Spółka zadała pytanie, czy u pracowników powstaje przychód z tytułu korzystania z nieodpłatnych świadczeń (tzn. noclegu zapewnionego przez pracodawcę w miejscu świadczenia usług) w czasie wypełniania obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy podczas oddelegowania do wykonania projektu.

W opisie stanu faktycznego podatnik wnioskujący o interpretację odwołał się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13), w którym TK wyjaśnił, że nieodpłatne świadczenia są przychodem pracownika tylko wtedy, gdy zostały spełnione za jego zgodą (skorzystał on z nich w pełni dobrowolnie), leżą w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść (w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku), ale korzyść ta jest wymierna.

Spółka uważała, że zastosowanie ww. wyroku TK prowadzi do wniosku, iż zapewnienie noclegów pracownikom czasowo przeniesionym/oddelegowanym do wykonywania pracy na budowie w ogóle nie jest przychodem, gdyż pracownicy nie jadą w podróż dobrowolnie, tylko na polecenie pracodawcy, a skorzystanie z noclegów, mimo że następuje za zgodą pracowników, nie leży w ich interesie, ale w interesie pracodawcy.

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Wyjaśnił, że oddelegowanie nie może być utożsamione ani z podróżą służbową, ani z pracą mobilną. W przeciwieństwie do podróży służbowej oddelegowanie nie stanowi bowiem wykonania zadania służbowego rozumiane jako zdarzenie incydentalne w stosunku do pracy wykonywanej zwykle w ramach stosunku pracy. Nie ma też charakteru pracy mobilnej, podczas której pracownicy muszą się nieustannie przemieszczać i dla których podróż jest typowym wykonywaniem obowiązków służbowych.

Organ uznał, że w zaistniałej sytuacji wartość świadczenia w postaci bezpłatnego noclegu jest przychodem pracownika, ponieważ otrzymanie tego świadczenia nie jest zdarzeniem nietypowym bądź okazjonalnym. Organ wyjaśnił również, że w przypadku znacznych odległości między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania obowiązków, zakwaterowanie pracownika jest niezbędne, aby zobowiązanie pracownicze mogło być realizowane, ale nie jest to warunek prawny, lecz faktyczny, na który pracownicy nawiązujący stosunek pracy godzą się dobrowolnie. Gdyby nie pracodawca, sami musieliby pokryć koszt noclegu.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Wartość świadczeń z tytułu zapewnienia noclegu pracownikom czasowo przeniesionym lub oddelegowanym będzie więc dla nich przychodem z innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust.  2–2b tej ustawy. Organ dodał, że takie świadczenia mogą być wolne od podatku do kwot 500 zł miesięcznie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT.

—Kamila Walczak

Zdaniem eksperta

Kamila Walczak, konsultantka w warszawskim biurze Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

W przeszłości minister finansów prezentował stanowisko, zgodnie z którym wszystkie noclegi finansowane przez pracodawcę były przychodem dla pracowników. Stanowisko to zrewolucjonizował cytowany wyrok TK, a  korzystną dla podatników linię orzeczniczą potwierdziły wyroki NSA (II FSK 2280/12 z 19 września 2014 r. i II FSK 2387/12 z 2 października 2014 r.). Na ich podstawie minister zmieniał również wydane wcześniej, niekorzystne dla podatników interpretacje.

Stanowisko fiskusa zaprezentowane w komentowanej interpretacji wydaje się jednak potwierdzać powrót do wykładni, jaka była prezentowana zanim zapadł ww. wyrok TK. Organ podkreślił, że rozciąganie ustaleń wynikających z korzystnych dla podatników wskazanych wyroków NSA na wszystkie kategorie podatników i na wszystkie sytuacje, w których pracodawca zapewnia pracownikom bezpłatny nocleg, jest nie tylko nieuzasadnione, ale wręcz niedopuszczalne.

Warto również przytoczyć uchwałę SN z 10 grudnia 2015 r. (III UZP 14/15), gdzie sąd, odwołując się do wyroku TK, dochodzi do zgoła odmiennych wniosków uznając, że wartość nieodpłatnych świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, w tym pracowników mobilnych, jest przychodem tych pracowników. Sąd orzekł także, że dobrowolne przyjęcie od pracodawcy nieodpłatnego zakwaterowania leży w interesie pracownika, gdyż uzyskuje on w ten sposób wymierną korzyść w postaci uniknięcia kosztów, które musiałby ponieść, skoro zdecydował się na miejsce pracy wynikające z umowy o pracę.

W tym kontekście, dotychczas wydane, korzystne dla podatników interpretacje mogą być brane pod lupę organów podatkowych i zmieniane zgodnie z kształtującym się podejściem (np. interpretacja zmieniająca z 30 maja 2016 r., DD3.8222.2.61.2016.IMD).