- Podatnik świadczy usługi kurierskie na trasach krajowych i międzynarodowych, w tym poza Unię Europejską. Nabywcami usług są zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne. Jaką stawkę VAT powinien stosować podatnik na wystawianych fakturach? – pyta czytelnik.

Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). A contrario – nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym, czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju, decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przede wszystkim art. 28a–28o ustawy o VAT.

Tylko dla transportu

Z przepisów tych wynika szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia usług transportowych (zob. art. 28f ustawy o VAT), lecz przepisy te nie mają zastosowania przy świadczeniu usług kurierskich. W konsekwencji, miejsce świadczenia usług pocztowych i kurierskich świadczonych na rzecz podatników jest ustalane na zasadach ogólnych, określonych w art. 28b ustawy o VAT. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 22 lipca 2011 r. (IPPP3/443-548/11-4/KC). Czytamy w niej, że „(...) zasada ogólna, zawarta w art. 28b ustawy jest ograniczana przez wyjątki, które wymienione są w zastrzeżeniach, i tak np. wyjątkiem są usługi związanych z nieruchomościami (art. 28e) czy usługi transportu pasażerskiego (art. 28f). Usługi kurierskie (...) nie zawierają się w żadnym z wyjątków (...). Ponadto, jak wskazuje w stanowisku Wnioskodawca, jego kontrahenci to podmioty, które wykonują działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy, posiadające status podatnika, w myśl art. 28a ustawy. Zatem Wnioskodawca prawidłowo uznał, że usługi świadczone na rzecz podatników z terytorium Unii Europejskiej i w oparciu o art. 28b ustawy, są opodatkowane przez usługobiorcę, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu w Polsce".

Zasadą wynikającą z tych przepisów jest, że miejscem świadczenia usług kurierskich na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (zob. art. 28b ust. 1 ustawy o VAT).

Według siedziby odbiorcy

Od zasady tej istnieją wyjątki. Najważniejszy z nich wynika z art. 28b ust. 2 ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Z treści pytania nie wynika jednak, aby jeden z tych wyjątków miał zastosowanie.

Powoduje to, że świadczone przez podatnika usługi kurierskie należy podzielić na usługi świadczone dla polskich firm (tj. podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski) oraz usługi świadczone dla firm zagranicznych (tj. podatników posiadających siedziby działalności gospodarczej poza terytorium Polski). I tak:

1) miejsce świadczenia usług kurierskich dla polskich firm znajduje się terytorium Polski, a w konsekwencji świadczenie tych usług podlega opodatkowaniu VAT w Polsce według stawki VAT zero proc. albo 23 proc. (>patrz tabela) i powinno być dokumentowane fakturami wystawianymi z jedną z tych stawek; świadczenie takich usług należy wykazywać w poz. 13 deklaracji VAT-7/VAT-7K (w przypadku usług opodatkowanych stawką zero proc.) albo w poz. 19 i 20 deklaracji VAT-7/VAT-7K (w przypadku usług opodatkowanych stawką 23 proc.):

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

2) miejsce świadczenia usług kurierskich dla firm zagranicznych znajduje się poza terytorium Polski, a w konsekwencji świadczenie tych usług nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce; świadczenie tych usług podatnik powinien dokumentować fakturami bez danych dotyczących stawki i kwoty VAT, oraz wykazywać w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K, natomiast w przypadku usług świadczonych dla firm z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – także w poz. 12 deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz w części E. informacji podsumowujących VAT-UE.