Wprowadzone z początkiem 2018 r. ograniczenia w zakresie rozpoznawania kosztów odsetkowych (art. 15c) oraz kosztów usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych (art. 15e) zawierają odniesienie do art. 7 ust. 3 ustawy o CIT. Odniesienie to przewiduje, że do przychodów i kosztów, o których mowa w ww. regulacjach przepis art. 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się zatem m.in. przychodów ze źródeł przychodów położonych w Polsce lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Do takich przychodów należą dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT), a także dochody podatników uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT).

Czytaj także: Ograniczenia dotyczą także kosztów w działalności strefowej

Odpowiednie stosowanie, czyli jakie

Powstaje wobec tego pytanie, jak należy rozumieć konieczność odpowiedniego zastosowania regulacji o nieuwzględnianiu w podstawie opodatkowania dochodów zwolnionych.

Przykład

Przychody CIT łącznie 50 000 000

w tym przychody zwolnione 40 000 000

w tym przychody opodatkowane 10 000 000

Koszty CIT łącznie 42 000 000

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

w tym koszty przyporządkowane do SSE 35 000 000

w tym amortyzacja 1 000 000

w tym koszty usług doradczych 4 000 000

w tym koszty przyporządkowane do nie-SSE 7 000 000

w tym amortyzacja 0

w tym koszty usług doradczych 1 000 000

Podstawa CIT łącznie 8 000 000

dochód zwolniony 5 000 000

dochód opodatkowany 3 000 000

Symulacja dotyczy limitu z art. 15e przy założeniu, że podmiot nie ma kosztów i przychodów o charakterze odsetkowym oraz żadnych innych pozycji korygujących przychody lub koszty księgowe. Koszty doradztwa wynoszą 5 mln zł, z czego przyporządkowano 4 mln (80 proc.) do działalności zwolnionej z CIT, natomiast 1 mln (20 proc.) – do działalności opodatkowanej.

Wariant 1

Po pierwsze, przepisy można by zrozumieć w ten sposób, że inwestor strefowy powinien w pierwszej kolejności ustalić wysokość dochodu zwolnionego oraz podlegającego opodatkowaniu i dopiero następnie, tylko w ramach źródła dochodów opodatkowanych, wyliczyć limity kosztowe.

Kalkulacja wyłączenia dla wariantu 1

Przychody opodatkowane 10 000 000

Koszty CIT -7 000 000

Plus amortyzacja CIT 0

CIT EBITDA 3 000 000

5 proc. z CIT EBITDA 150 000

Kwota wolna 3 000 000

Łącznie limit 3 150 000

Łączna wartość usług doradczych związanych z działalnością opodatkowaną 1 000 000

Nadwyżka stanowiąca NKUP 0

NKUP dotyczący dochodu opodatkowanego 0

Dochód opodatkowany po korekcie 3 000 000

Wariant 2

Po drugie, można uznać, że w celu wyliczenia dochodu zwolnionego należy wziąć pod uwagę wszystkie przychody i koszty, także te niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Wielkości te bowiem kształtują wysokość dochodu zwolnionego, a zatem jest istotne jak przyporządkuje się je do poszczególnych źródeł. Należy zatem wyliczyć wartość limitów kosztowych, a następnie wysokość wyłączonego kosztu proporcjonalnie przypisać do poszczególnych dochodów. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie art. 7 ust. 3 ustawy o CIT oznaczałoby wyłącznie potwierdzenie zasady, że należy właściwie ustalić podstawę opodatkowania oraz wysokość dochodu zwolnionego (między innymi w drodze poprawnej alokacji kosztów). Przy takim podejściu można byłoby zaryzykować twierdzenie, że norma zawarta w ustępach 4 art. 15c oraz art. 15e jest zbędna i w istocie stanowi przejaw nadregulacji. Zapewne bowiem również w jej braku właśnie tak należałoby zrobić wyliczenia w zakresie limitowania kosztów.

Kalkulacja wyłączenia dla wariantu 2

Przychody CIT 50 000 000

Koszty CIT -42 000 000

Plus amortyzacja CIT 1 000 000

CIT EBITDA 9 000 000

5 proc. z CIT EBITDA 450 000

Kwota wolna 3 000 000

Łącznie limit 3 450 000

Łączna wartość usług doradczych 5 000 000

Nadwyżka stanowiąca NKUP 1 550 000

NKUP alokowany do dochodu zwolnionego (80 proc.) 1 240 000

NKUP alokowany do dochodu opodatkowanego (20 proc.) 310 000

Dochód strefowy po korekcie 6 240 000

Dochód opodatkowany po korekcie 3 310 000

Jak widać, wariant 2 jest mniej korzystny dla podatnika, gdyż oznacza podwyższenie dochodu podlegającego opodatkowaniu o 310 000 zł oraz zwiększenie dochodu zwolnionego (a więc szybsze tempo wykorzystywania puli pomocy publicznej) o 1 240 000 zł.

Inwestorzy pytają

19 września 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (0111-KDIB1-2.4010.248.2018.1.MM), w której wyjaśnił jak należy stosować limity kosztowe w spółce strefowej. Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej działalności uzyskiwała:

? zarówno dochody związane z działalnością objętą zezwoleniem strefowym, a więc na tej podstawie zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym, jak i

? niezwiązane z działalnością strefową, a więc opodatkowane na zasadach ogólnych.

W celu ustalenia wysokości dochodu zwolnionego od opodatkowania spółka przypisywała koszty uzyskania przychodów do odpowiadającego im źródła przychodów. Jednak nie zawsze wszystkie koszty mogły być jednoznacznie przyporządkowane do przychodów, z których dochód podlegał opodatkowaniu lub był zwolniony od opodatkowania. Wówczas wnioskodawca przyporządkowywał koszty do poszczególnych rodzajów działalności zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT, stosując tzw. klucz przychodowy.

Wnioskodawca wysnuł tezę, zgodnie z którą ograniczenia w zaliczaniu poszczególnych kosztów uzyskania przychodu wynikające z art. 15c i art. 15e ustawy o CIT nie mają zastosowania do kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania, lecz wyłącznie do części kosztów, które zostały alokowane do działalności opodatkowanej (również po zastosowaniu „klucza przychodowego"). W tym zakresie wnioskodawca powołał się na przywołane przepisy o odpowiednim stosowaniu art. 7 ust. 3 ustawy. Wnioskodawca twierdził, że zamysłem ustawodawcy stosującego ww. odesłanie do art. 7 ust. 3 było wyraźne wskazanie, iż przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, jeżeli dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

Stanowisko fiskusa...

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Organ zauważył, że z treści ustawy o CIT nie wynika, iż koszty wymienione w art. 15c i art. 15e nie podlegają ograniczeniom w przypadku spółek strefowych. Podatnicy ci ustalają przychody i koszty na takich samych zasadach jak inne podmioty. Dopiero po spełnieniu określonych warunków dochód uzyskany przez te podmioty może podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Aby dochód ten wyliczyć, konieczne jest ustalenie kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 15c i art. 15e, co pozostaje w zgodzie z odesłaniem do art. 7 ust. 3.

Analogiczne stanowisko zaprezentowano w interpretacjach z 14 września 2018 r. (0111-KDIB1-1.4010.239.2018.1.BK) oraz z 26 września 2018 r. (0111-KDIB1-1.4010.290.2018.1.NL).

...i co z niego wynika

W świetle wyjaśnień fikusa należy uznać, że przychody i koszty uzyskania przychodów składające się na dochód wolny od podatku uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie przewidzianego prawem zezwolenia są objęte ograniczeniami wynikającymi z art. 15c i art. 15e ustawy o CIT. Spółka strefowa powinna więc przygotować pełną kalkulację (por. wariant 2 prezentowanych obliczeń), a nie ograniczać się tylko do tych dochodów, które podlegają opodatkowaniu.

Autorka jest doradcą podatkowym, partnerem w Taxpoint