Prowadzę działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie przyjmowanie koni do stajni wraz z zapewnieniem im właściwej opieki (sprzątanie boksów, korzystanie z wybiegu) i wyżywienia, ale bez usług weterynaryjnych, schroniskowych oraz podkuwania koni. Zapewnienie pozostałych potrzeb życiowych, w szczególności opieki weterynaryjnej i podkuwania koni, spoczywa na ich właścicielach. Świadczenie usług pensjonatu konnego będzie obejmować w szczególności przyjęcie pod opiekę konia od jego właściciela i zapewnienie przyjętemu zwierzęciu kompleksowej obsługi z zakresu chowu i hodowli, na co składają się m.in.: boksy dla koni, wybieg, wyżywienie, całodobowa opieka. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zgłosiłem właściwemu urzędowi skarbowemu oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy jej opodatkowania. Czy powinienem odprowadzać ryczałt w wysokości 3 proc. osiąganych przychodów? – pyta czytelnik.

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; dalej: ustawa).

Trzeba spełnić warunki

U osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

GUS rozstrzygnął

Jak wynika z precedensu nr 1 Głównego Urzędu Statystycznego: „Usługi polegające na prowadzeniu np. hotelu, pensjonatu dla koni obejmujące: udostępnienie boksów, ujeżdżalni i karuzeli, karmienie i pielęgnację zwierząt, bez opieki weterynaryjnej, mieszczą się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. pod symbolem 01.62.10.0. PKWiU z 2008 r. »Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich«".

Rodzaj świadczonych usług

Działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 paź- dziernika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (...) (zob. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

W załączniku tym, tj. w Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., nie wymieniono usług sklasyfikowanych pod symbolem 01.62.10.0 PKWiU, a więc usług wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, co oznacza, że działalność gospodarcza, jaką zamierza rozpocząć czytelnik, co do zasady będzie mogła być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oczywiście pod warunkiem wyboru tej formy opodatkowania w określonym terminie >patrz ramka.

Bez uwzględniania kosztów

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3 proc. przychodów ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0).

Zatem usługi polegające na prowadzeniu np. hotelu czy pensjonatu dla koni, obejmujące: udostępnienie boksów, ujeżdżalni i karuzeli, karmienie i pielęgnację zwierząt, bez opieki weterynaryjnej, które mieszczą się w grupowaniu 01.62.10.0. PKWiU z 2008 roku „Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich", będą podlegały opodatkowaniu 3-proc. stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (por. interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 28 września 2015 r., IBPB-1-1/4511-374/15/WRz).

Należy przy tym pamiętać, że podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (zob. art. 12 ust. 2 ustawy).

Autor jest doradcą podatkowym

Płacenie ryczałtu wymaga złożenia oświadczenia

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, to oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów, to pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według swojego miejsca zamieszkania nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie wybrał innej formy opodatkowania, to uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 9 ust. 1 ustawy).