Z początkiem roku 2017 wchodzą w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych. Nowości dotyczą nie tylko samego kształtu i zawartości dokumentacji podatkowych, lecz także kwestii związanych z obowiązkiem ich sporządzania. Warto się im przyjrzeć, aby wiedzieć czy firma musi sporządzać dokumentację.

Zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych zostały wprowadzone ustawą z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1932). Nowelizacja ta jest swego rodzaju implementacją do polskiego prawa podatkowego unijnych przepisów w zakresie wspólnego systemu opodatkowania oraz rekomendacji OECD dotyczących zapobiegania erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków (BEPS).

Nowa definicja powiązań...

W związku ze zmianami, zmodyfikowana została już sama definicja podmiotu powiązanego. Od stycznia 2017 roku próg powiązań kapitałowych, klasyfikujący spółki jako podmioty powiązane, zwiększy się z 5 proc. do 25 proc To korzystna dla podatników zmiana, ponieważ dzięki podwyższeniu progu powiązań kapitałowych sporej części z nich nie będą już dotyczyć obowiązki w zakresie cen transferowych. Należy jednak pamiętać, że pozostałe przepisy w zakresie zarządzania czy kontroli oraz powiązań osobowych i rodzinnych pozostają bez zmian.

...i ustalone progi

Znowelizowana ustawa nakłada obowiązek dokumentacyjny na podatników, którzy:

- w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody (koszty) w rozumieniu ustawy o rachunkowości o wartości ponad 2 mln euro oraz

- przeprowadzali z podmiotami powiązanymi transakcje (inne zdarzenia) mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika.

Przekroczenie progu 2 mln euro przychodów (kosztów) spowoduje konieczność sporządzania dokumentacji także w kolejnym roku podatkowym następującym po roku, w którym podatnik był obowiązany sporządzić dokumentację, już bez względu na wysokość osiągniętych przychodów (poniesionych kosztów).

Uwaga! Pod pojęciem osiągniętych przychodów (poniesionych kosztów) należy jednak rozumieć nie tylko przychody (koszty) związane z podstawową działalnością podatnika, lecz także przychody (koszty) operacyjne oraz finansowe. Zmiana ta niepokoi podatników. Przekroczenie progu 2 mln euro spowodowane wyjątkowymi okolicznościami lub nadzwyczajnie dobrą koniunkturą będzie skutkowało koniecznością przygotowania dokumentacji za kolejny, często o wiele słabszy rok podatkowy.

Inne zdarzenia

Przez transakcje (zdarzenia) mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy natomiast rozumieć transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro. Nowelizacja wprowadza jednak uzależnienie istotności transakcji od poziomu przychodu. I tak, dla podatników, których przychód wyniósł w poprzednim roku:

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

- powyżej 2 mln euro i nie więcej niż 20 mln euro – limit wynosi 50 000 euro, powiększone o 5000 euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro,

- powyżej 20 mln euro i nie więcej niż 100 mln euro – limit to 140 000 euro powiększone o 45 000 euro za każde 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro,

- powyżej 100 mln euro – próg wynosi 500 000 euro.

Przykład

Jeżeli podatnik osiągnął przychód 4,3 mln euro, to próg transakcyjny wyniesie 50 000 euro + 2 x 5 000 euro, czyli 60 000 euro.

Michał Kubik

Dominika Kucharczyk jest konsultantką w ABC Tax Spółka doradztwa podatkowego

Michał Kubik, doradca podatkowy, partner, ABC Tax Spółka doradztwa podatkowego

Fiskus zwiera szyki

Niektóre ze zmian oceniane są przez podatników pozytywnie, inne natomiast budzą sporo wątpliwości. Należy zwrócić uwagę, że obecnie jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Finansów jest kontrola w zakresie cen transferowych. W celu poprawy skuteczności kontroli przeprowadzono zmiany strukturalne w organach skarbowych oraz przeznaczono dodatkowe środki pieniężne do wykorzystania wyłącznie na kontrolę transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W celu ograniczenia ryzyka podatkowego związanego z cenami transferowymi warto dobrze zapoznać się z wchodzącymi od 2017 roku zmianami i odpowiednio rozplanować prace związane z przygotowaniem dokumentacji na nowych warunkach.