Izba Skarbowa w Katowicach zgodziła się w interpretacji, że osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą przysługuje odliczenie podatku od wydatków na robociznę i materiały budowlane. Nie ma znaczenia, czy jest właścicielem odnawianego lokalu, czy go wynajmuje.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w postaci usług inżynieryjnych, realizacji projektów budowlanych oraz projektowania instalacji i sieci sanitarnych. Wykonuje te prace w jednym z pomieszczeń mieszkania zajmowanego na podstawie umowy najmu, zawartej na czas nieokreślony. Zarządca budynku wyraził na to zgodę. Pokój ten służy wyłącznie pracom związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pomieszczenie jest w złym stanie. Dlatego wnioskodawca planuje remont polegający na wymianie drzwi, nałożeniu gładzi na ściany i sufit oraz malowaniu ścian i sufitu. Wydatki na ten cel zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na jego firmę. Zapytał, czy ma prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia materiałów i robocizny na remont pomieszczenia.

Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał, że zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Inaczej mówiąc, prawo do odliczenia przysługuje wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik VAT, oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Chodzi o czynności, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Dyrektor IS zgodził się na tej podstawie, że przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT od zakupu materiałów budowlanych i robót remontowych. Spełnia bowiem wszystkie wymagane warunki: jest podatnikiem VAT, a nabywane przez niego materiały oraz robocizna będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na firmę oraz w całości związane ze sprzedażą opodatkowaną.

numer interpretacji: IBPP2/4512-448/16-2/BW