Wpłaty do PPK finansowane przez uczestnika bez ograniczeń z ustawy kominowej

Jeżeli uczestnik PPK jest objęty ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, to wpłaty do PPK - finansowane przez pracodawcę - nie mogą powodować przekroczenia limitów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, określonych tą ustawą. Może to powodować obniżenie wpłat pracodawcy do PPK.

Publikacja: 17.03.2024 07:54

Wpłaty do PPK finansowane przez uczestnika bez ograniczeń z ustawy kominowej

Foto: Adobe Stock

Wpłata podstawowa do PPK, finansowana przez pracodawcę, wynosi 1,5% wynagrodzenia uczestnika PPK. Pracodawca może także zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK finansowanie wpłaty dodatkowej - w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Zmiana wysokości wpłaty dodatkowej pracodawcy lub rezygnacja z tej wpłaty wymagają zmiany umowy o zarządzanie PPK - zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana ta zmiana.

W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych nie przewidziano sytuacji, gdy pracodawca ma obowiązek finansowania danemu uczestnikowi obniżonych wpłat do PPK. Taka sytuacja może mieć jednak miejsce w przypadku, gdy do uczestnika PPK mają zastosowanie przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa) bądź ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Nie można przekraczać limitów

W art. 15aa ustawy kominowej zastrzeżono, że ograniczenia wynikające z tej ustawy stosuje się do wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, w zakresie wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych. Rozwiązanie to miało na celu zapewnienie, aby wpłaty dokonywane w ramach PPK nie powodowały przekroczenia limitów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych określonych przepisami ustawy kominowej.

Wysokość wpłat do PPK należy zatem uwzględniać przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych uczestników PPK, do których stosuje się ustawę kominową. Wpłaty do PPK nie powinny być dokonywane, jeśli ich dokonanie skutkowałoby przekroczeniem wskazanych wyżej limitów. Jeżeli tylko część wpłaty do PPK - w razie jej dokonania - stanowiłaby przekroczenie limitu, nie dokonuje się wpłaty do PPK wyłącznie w tej części. Analogiczne ograniczenie zawarto w art. 12b ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Czytaj więcej

Niższa wpłata na PPK: trzeba badać tylko firmową pensję

Wpłaty uczestnika PPK

Wpłaty do PPK, obciążające pracodawcę, są finansowane z jego środków. Natomiast wpłaty uczestnika PPK są obliczane i pobierane z jego wynagrodzenia - wpłaty te nie powiększają świadczeń, które uczestnik otrzymuje od swojego pracodawcy. Ograniczenia dotyczące wpłat do PPK, przewidziane w ustawie kominowej i w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, odnoszą się do wpłat pracodawcy, wpłaty powitalnej i dopłat rocznych. Nie dotyczą one natomiast wpłat do PPK finansowanych przez uczestnika.

Przykład: Uczestnik PPK, objęty przepisami ustawy kominowej, zastanawia się, że może zadeklarować pracodawcy finansowanie wpłaty dodatkowej do PPK. Przysługuje mu takie uprawnienie. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia, przy czym wpłata ta obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację jej finansowania. Gdyby uczestnik PPK chciał później zmienić wysokość swojej wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z tej wpłaty, wystarczy, że złoży pracodawcy zmianę deklaracji dotyczącej wpłaty dodatkowej. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z jej finansowania przez uczestnika PPK obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył on pracodawcy zmianę deklaracji. [koniec przykładu]

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.),

ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2136),

ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.).

Anna Puszkarska

Ekspert PFR Portal PPK

Wpłata podstawowa do PPK, finansowana przez pracodawcę, wynosi 1,5% wynagrodzenia uczestnika PPK. Pracodawca może także zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK finansowanie wpłaty dodatkowej - w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Zmiana wysokości wpłaty dodatkowej pracodawcy lub rezygnacja z tej wpłaty wymagają zmiany umowy o zarządzanie PPK - zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana ta zmiana.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a