Tak wynika z opinii organizacji Federacji Przedsiębiorców Polskich do projektu ustawy o aktywności zawodowej. Nowy akt ma od przyszłego roku zastąpić ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2020 r., poz. 690 ze zm.). Jego głównym celem jest uporządkowanie katalogu instrumentów aktywizacji, aby lepiej odpowiadały sytuacji na rynku pracy.

Federacja Przedsiębiorców Polskich popiera kierunek proponowanych w projekcie rozwiązań. Zwraca jednocześnie uwagę na potrzebę wsparcia w aktywizacji zawodowej osób powyżej 50. roku życia. Zdaniem FPP w nowych przepisach nie zostało to dostatecznie zaakcentowane.

Jak to zrobić?

Jednym z takich rozwiązań miałoby być umożliwienie starszym pracownikom pełnienia funkcji mentora, który przekazywałby wiedzę młodszej kadrze. Taka osoba otrzymywałaby pieniądze za dodatkowo poświęcony czas, a pracodawca byłby zobowiązany do kontynuowania z nią zatrudnienia przez określony czas.

– Dzięki tej formie wsparcia osoba starsza nie traci pracy, staje się przydatna, gdyż przekazuje cenną wiedzę praktyczną swoim współpracownikom i ma zagwarantowane zatrudnienie. Dla pracodawcy natomiast korzyścią jest uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia takiego pracownika – komentuje prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Czytaj więcej

Pracodawcy punktują reformę urzędów pracy

Organizacja ma też uwagi krytyczne do samych przepisów. Negatywnie ocenia m.in. zmiany dotyczące Rady Rynku Pracy. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności gospodarki środkami tego funduszu, a także opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Po wejściu w życie ustawy zamiast dotychczasowego przewodniczącego Rady Rynku Pracy, który był wybierany spośród wszystkich jej członków, sterować nią będzie minister właściwy do spraw pracy. – W uzasadnieniu brakuje wyjaśnienia powodów takiej zmiany, która prowadzi do osłabienia roli partnerów społecznych i dialogu prowadzonego z administracją – uważa prof. Grażyna Spytek-Bandurska.

Swoje uwagi przedstawił też Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja sugeruje podniesienie poziomu umarzalności pożyczek edukacyjnych. Zdaniem ZPP należałoby też dodać możliwość rozliczania jej w walutach obcych czy możliwość zawieszenia spłaty rat na maksymalny okres.

Etap legislacyjny: po konsultacjach