Emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu, mogą liczyć na dwojakiego rodzaju korzyści – dodatkowe świadczenia i zapomogę z tytułu zdarzeń losowych, w dodatku z prawem do znacznie wyższych ulg.

Świadczenia otrzymane przez emeryta bądź rencistę w związku z łączącym go uprzednio z zakładem stosunkiem pracy czy chałupniczym oraz ekwiwalenty za te świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego do wysokości 2280 zł rocznie na jednego takiego beneficjenta (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy podatkowej). Od ich wartości nie potrąca się też składek, ponieważ:

- nie kwalifikuje się ich do przychodów ze stosunku pracy,

- takie bonusy dla byłych pracowników będących emerytami lub rencistami nie stanowią innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Nie ma przy tym znaczenia, z jakiego źródła były pracodawca sfinansował świadczenie rzeczowe albo jego pieniężny ekwiwalent – czy są to środki zfśs, funduszu socjalno-bytowego czy może obrotowe przedsiębiorstwa.

Zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub długotrwałej choroby czy śmierci są wolne od podatku dochodowego do wysokości 2280 zł rocznie na jednego beneficjenta.

Po spełnieniu tych warunków wymienione świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego. Pozostałe, czyli inne lub o wartości przewyższającej limit ulgi (2280 zł rocznie na jedną osobę), podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10 proc. pełnej należności, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów (art. 30 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy podatkowej).