[b]Tak orzekł NSA 14 kwietnia 2010 r. (II FSK 1990/08)[/b].

W związku z planowanym wejściem na GPW spółka ponosi koszty przygotowania prospektu emisyjnego oraz doradztwa prawnego i finansowego. Zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy na podstawie art. 15 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o CIT[/link] te wydatki są dla niej kosztami uzyskania przychodów.

Zdaniem spółki w jej przypadku nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT, dlatego że powiększenie kapitału zakładowego nie jest celem, ale środkiem koniecznym do dopuszczenia akcji do obrotu.

Organ podatkowy uznał takie stanowisko za nieprawidłowe. Wskazał, że stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się m.in. przychodów otrzymanych na powiększenie kapitału zakładowego. Wydatki związane z powiększeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej nie mogą zatem być kosztami uzyskania przychodów, bo są związane z przychodem niepodlegającym CIT.

WSA uchylił tę interpretację. W opinii sądu I instancji wydatki związane z emisją akcji nie wiążą się z przychodami otrzymanymi na podwyższenie kapitału zakładowego. Spełniają ustawowe wymogi dla uznania ich za koszt podatkowy, nie zostały również wyłączone z kosztów na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Organ podatkowy wniósł od tego wyroku skargę kasacyjną, podnosząc zarzut błędnej wykładni art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT.

NSA uchylił zaskarżony wyrok w całości. Uznał, że [b]poniesione przez spółkę wydatki związane z obsługą emisji akcji mają bezpośredni związek z przysporzeniem niebędącym przychodem podatkowym, jeśli zostały poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Tym samym nie ma podstaw do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.[/b]

[i]Autorka jest członkiem Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte[/i]

[ramka][b]Komentuje Wiesława Kozłowska, konsultantka w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Warszawie):[/b]

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Jest to kolejny negatywny wyrok NSA w sprawie kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych w związku z emisją akcji i podwyższeniem kapitału spółki. Wcześniej w takim samym tonie wypowiedział się [b]NSA m.in. w wyroku z 25 lutego 2010 r. (II FSK 1675/08)[/b], w którym podkreślił, że nawet jeśli ponosząc wydatki na podwyższenie kapitału spółki, podatnik dąży do zwiększenia jej potencjału, to nie zmienia to faktu, że wydatki te ponoszone są na podwyższenie kapitału, czyli na osiągniecie przychodu niebędącego, w myśl przepisów ustawy o CIT, przychodem podatkowym.

Mimo jednolitej linii orzeczniczej NSA [b]WSA we Wrocławiu konsekwentnie prezentuje odmienne stanowisko (I SA/Wr 1934/09, I SA/Wr 1246/08, I SA/Wr 1314/08, I SA/Wr 632/09, I SA/Wr 511/09)[/b].

Zdaniem tego sądu „podwyższenie kapitału zakładowego jest niczym innym jak środkiem do osiągnięcia celu gospodarczego w postaci zwiększenia przychodów podmiotu gospodarczego, jak też zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów.

Nie ulega zatem wątpliwości, że wydatki związane z nabyciem usług w celu emisji akcji należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Są one typowymi kosztami pośrednimi związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, której efekty podlegają opodatkowaniu”. Trudno odmówić racji takim argumentom.

Podkreślenia wymaga, że z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku wydatków ponoszonych w celu uzyskania kredytu/pożyczki (np. koszty prowizji bankowych, koszty doradztwa prawnego, finansowego, opłaty notarialne czy skarbowe). Ustawodawca z katalogu przychodów podatkowych wyłączył kwoty otrzymanych kredytów/pożyczek.

Mimo to ani w praktyce organów podatkowych, ani w orzecznictwie nie jest kwestionowane, że wydatki związane z kredytem/pożyczką są kosztem podatkowym. Racjonalne byłoby, gdyby tak samo traktowano wydatki na emisję akcji.

Pozostaje mieć nadzieję, że argumenty podnoszone przez wrocławski sąd zostaną dostrzeżone przez składy orzekające NSA i obecna praktyka nieuznawania wydatków poniesionych na emisję akcji za koszt podatkowy zostanie zmieniona.[/ramka]