Jakimi pieniędzmi dysponują Polacy. Najnowsze dane

Inflacja spowodowała, że sytuacja materialna gospodarstw domowych w zeszłym roku pogorszyła się. Więcej przeciętnie od pracowników pieniędzy mieli: przedsiębiorcy, rolnicy i emeryci. Mniej – renciści.

Publikacja: 27.09.2023 14:21

Inflacja spowodowała, że sytuacja materialna gospodarstw domowych w zeszłym roku pogorszyła się

Inflacja spowodowała, że sytuacja materialna gospodarstw domowych w zeszłym roku pogorszyła się

Foto: Adobe Stock

Stało się tak pomimo nominalnego wzrostu dochodów, którymi rozporządzały gospodarstwa domowe. Tak wynika z danych podanych przez GUS. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł 2250 zł i był nominalnie wyższy o 11,4 proc., ale realnie niższy o 2,6 proc. od dochodu sprzed dwóch lat. Zaś przeciętnie każda osoba wydała 1475 zł, o 15,2 proc. więcej nominalnie i 0,7 proc. realnie.

Czytaj więcej

Przed inflacją uciekamy do internetu. Bogatsi też

Najwięcej mieli przedsiębiorcy, najmniej wydali rolnicy

Możliwości finansowe były różne w każdej z grup społecznych. Najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny (2540 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1641 zł) na osobę miały gospodarstwa domowe; pracujących na własny rachunek poza rolnictwem.

Rolnicy przeciętnie dysponowali ponad 2328 zł, a pracownicy – prawie o 77 zł mniej. Dochód rozporządzalny gospodarstw emeryckich wyniósł 2281 zł, czyli także o ponad 30 zł więcej niż pracowników.

Wydatki w gospodarstwach rolniczych (1177 zł) stanowiły najmniejszy procent dochodów – niespełna 50 proc. Przeciętnie zaś było to ponad 66 proc. jest to nieznacznie więcej niż w zeszłym roku, ale wciąż mniej niż w 2019 r. – ostatnim przed pandemią.

Czytaj więcej

Polacy oszczędzają, na czym się da

Najmniejszymi kwotami dysponowali renciści i ich rodziny: ich dochód to 1809 zł (prawie o jedną piąta mniej niż przeciętnie wszystkie gospodarstwa domowe), a wydatki - 1521 zł. Ich wydatki stanowiły ponad 84 proc. dochodów – najwięcej we wszystkich grupach społeczno-zawodowych.

Najwyższy udział – 26,7 proc. – w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych miały, podobnie jak w latach poprzednich, wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe. Na żywność rolnicy przeznaczają prawi jedna trzecią wszystkich wydatków, a pracujący na własny rachunek – 23,5 proc.

Drugą znaczącą kategorią wydatków było utrzymanie mieszkań lub domu i nośniki energii – przeciętnie kosztowały 19 proc., wydanych kwot, ale aż jedną czwarta w domach rencistów.

Czytaj więcej

„Nie płacę rachunków, bo inflacja” i inne wymówki polskich dłużników

4,5 tys. na osobę i jest się wśród najbogatszej grupy

W czterech na dziesięć rodzin każdy dysponował mniej niż 2 tyś. zł (50,9 proc. w 2021 r.). W nieco większej grupie (47 proc.) gospodarstw domowych było to od 2 do 4 tyś. zł. W 8 proc. gospodarstw dysponowano dochodem od 4 do 6 tyś zł na osobę (5,5% w 2021 r.), a powyżej w 3 proc. gospodarstw domowych (2,2% w 2021 r.).

By być w grupie 20 proc. osób z najwyższym dochodem rozporządzalnym (V grupa kwintylowa) powinno się mieć 4475 zł na domownika. Było to 6,6 razy więcej niż w I grupie kwintylowej - 681 zł (w 2021 r. – 642 zł).

W gospodarstwach 20 proc. osób znajdujących się w najlepszej sytuacji dochodowej skumulowanych było 39,7 proc. dochodów całej badanej zbiorowości gospodarstw domowych (w 2021 r. – 39,9% proc.). Zaś w gospodarstwach 20 proc. osób pozostających w najgorszej sytuacji – 6 proc.

Wydatki w dochodzie rozporządzalnym w najwyższej grupie kwintylowej wyniosły ponad 52 proc. dochodów (w 2021 r. – 50,7 proc.). Gospodarstwa najbiedniejsze wspomagały się innymi pieniędzmi, bo ich wydatki to 159 proc. dochodu rozporządzalnego (w 2021 r. – 149,5 proc.).

Czytaj więcej

Nastroje konsumentów powoli odbijają od dna

Nieco gorsze nastroje

Niespełna połowa gospodarstw domowych oceniała swoją sytuację materialną jako raczej dobrą albo dobrą (w 2021 r. - 53,3 proc.). Złą nazwał co siedemnasty biorący udział w badaniu, to o 1 pkt proc. więcej niż w 2021 r.

"Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w 2022 r. pogorszyła się we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych z wyjątkiem rolników, wśród których ocena ta nieznacznie poprawiła się. Najlepiej swoją sytuację materialną, podobnie jak w latach poprzednich, postrzegały gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym (69,9 proc. ocen pozytywnych, wobec 75,8 proc. w 2021 r.), najgorzej zaś gospodarstwa domowe rencistów (21,2 proc. ocen pozytywnych wobec 24,0 proc. w 2021 r.)” - podał GUS.

Stało się tak pomimo nominalnego wzrostu dochodów, którymi rozporządzały gospodarstwa domowe. Tak wynika z danych podanych przez GUS. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł 2250 zł i był nominalnie wyższy o 11,4 proc., ale realnie niższy o 2,6 proc. od dochodu sprzed dwóch lat. Zaś przeciętnie każda osoba wydała 1475 zł, o 15,2 proc. więcej nominalnie i 0,7 proc. realnie.

Najwięcej mieli przedsiębiorcy, najmniej wydali rolnicy

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Chińczycy blokują Rosjanom karty UnionPay
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Finanse
Japonia przekaże Ukrainie miliardy dolarów z rosyjskich lokat. Kreml jest wściekły
Finanse
Ważne są nie tylko stopy procentowe. Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Finanse
Były szef PANA ma nowy biznes. Wiemy jaki
Finanse
Visa i Mastercard: ugoda o opłatach może być lepsza