Jak przypomina KPH, w grudniu 2020 roku Rada Europejska przyjęła nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 w wysokości 1 074,3 mld euro z czego 72,2 mld przeznaczono dla Polski. W perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 pojawił się nieobecny do tej pory dopuszczający warunek podstawowy, który nakazuje państwom członkowskim, aby wszystkie działania finansowane ze środków z UE były wydatkowanie z poszanowaniem zapisów Karty Praw Podstawowych.

W środę 22 czerwca ujawniono treść ostatecznego brzmienia umowy partnerstwa wynegocjowanej przez Komisję Europejską i polski rząd. Znalazł się w niej zapis zakazujący finansowania samorządów, które przyjęły tzw. uchwały anty-LGBT lub Samorządowe Karty Praw Rodzin.

Dokładna treść zapisu, który znajdzie się w Umowie Partnerstwa brzmi następująco: "Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone".

- Zapis w umowie partnerstwa zakazujący finansowania stref wolnych od LGBT niewątpliwie doprowadzi do uchylenia haniebnych uchwał przez samorządy – przekonuje Mirosława Makuchowska z Kampanii Przeciw Homofobii.

Czytaj więcej

Zapadł pierwszy taki wyrok ws. "Strefy wolnej od LGBT"