fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Młodzi uczeni starają się o pieniądze

O finansowanie w programie Team mogą się starać naukowcy, którzy prowadzą przełomowe badania
Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
W programie Ventures adresowanym do najmłodszych naukowców wnioski o dofinansowanie stypendiów i badań naukowych można składać jeszcze do połowy kwietnia.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej każdego roku realizuje kilka programów stypendialnych i subwencyjnych, które kieruje do naukowców na różnym etapie ich kariery naukowej. Właśnie ruszył nabór na wiosenną edycję. Pieniądze można dostać w ramach kilku programów: Team, Homing Plus, Pomost, Kolumb. Od połowy lutego ruszył nabór wniosków w programie Ventures.
Celem programu Team jest zmotywowanie liderów zespołów naukowych do zatrudniania młodych uczonych w pracach badawczych. O finansowanie mogą się starać naukowcy, którzy prowadzą przełomowe i konkurencyjne badania we współpracy z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. W ramach nagrodzonych projektów powinni zatrudnić do pomocy studentów (po ukończeniu trzeciego roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do czterech lat po uzyskaniu stopnia naukowego). Rekrutacja musi się odbywać wyłącznie w drodze otwartego naboru prowadzonego w kraju i za granicą. Liczba młodych uczonych w zespole nie może być mniejsza niż sześć osób. Członkowie zespołu mogą dostać miesięcznie od 1 tys. zł (studenci) do 5 tys. (młodzi doktorzy). Laureat programu otrzymuje również grant badawczy w wysokości zależnej od liczby doktorantów i młodych doktorów przyjętych do zespołu oraz od kosztów prowadzonego projektu. Kwota grantu wynosi rocznie do 35 tys. zł dla jednego doktoranta oraz do 80 tys. dla jednego uczestnika stażu podoktorskiego (z grantu może być opłacane m.in. wynagrodzenie dla kierownika zespołu i innych stałych pracowników).
Program Homing Plus wspiera projekty badawcze realizowane przez młodych uczonych (do czterech lat po doktoracie) wracających z zagranicy po co najmniej dziewięciomiesięcznym pobycie związanym z pracą naukową. Dofinansowanie obejmuje subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie oraz stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie dla laureata oraz po 1000 zł dla dwóch studentów (wyłonionych w trybie konkursowym). Projekt realizowany w ramach tego programu może trwać od jednego roku do dwóch lat. O finansowanie mogą się także starać młodzi uczeni innych narodowości zainteresowani odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce.
Nawet 140 tys. zł rocznie na projekty badawcze w ramach programu Pomost mogą otrzymać naukowcy co najmniej ze stopniem naukowym doktora wychowujący małe dzieci (do czterech lat) i powracający do pracy np. po urlopach wychowawczych. Wnioski na projekty badawcze przyjmowane są dwa razy w roku. Projekty mogą trwać od roku do trzech lat i mogą być realizowane w niepełnym wymiarze czasu i zatrudnienia. Ciężarne badaczki na każdym etapie kariery naukowej mogą się starać o finansowanie zatrudnienia asystenta, który będzie wykonywał za nie prace stanowiące zagrożenie dla zdrowia matki i dziecka. Warunkiem otrzymania funduszy w ramach wsparcia dla kobiet w ciąży jest realizacja projektu naukowego finansowanego ze źródeł zewnętrznych oraz wykonywanie pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, takich jak promieniowanie, kontakt z odczynnikami chemicznymi, obsługa ciężkich i niebezpiecznych urządzeń itd. W przypadku kobiet ciężarnych ubiegających się o dofinansowanie wnioski przyjmowane są przez cały rok.
W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych. Pieniądze można otrzymać na zrealizowanie pomysłu z każdej dziedziny nauki. Liczy się jedynie przydatność danego projektu dla gospodarki. Do tej pory finansowane były projekty m.in. z zakresu medycyny, biotechnologii, chemii, biologii, technologii żywności. Można dostać od 1,5 tys. zł do 3 tys. zł miesięcznie oraz grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.
Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub w instytucjach, które zatrudniają absolwentów na etatach naukowo-dydaktycznych. Program adresowany jest do najmłodszych naukowców: do studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia, absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych, doktorantów (uczestników studiów doktoranckich). Realizacja projektów może trwać od jednego roku do trzech lat.
Do 1 marca trwało przyjmowanie wniosków do programu Kolumb, w ramach którego młodzi uczeni będą mogli odbyć podoktorskie staże w prestiżowych ośrodkach badawczych na świecie. Startować mogą naukowcy ze stopniem doktora mający polskie obywatelstwo lub zezwolenie na osiedlenie w kraju. Kandydaci oceniani będą na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz przedstawionego planu pracy, jaki zamierzają realizować w zagranicznym ośrodku. Istotnym kryterium przyznania stypendium jest ranga naukowa wybranego ośrodka. Przyznawane stypendium na wyjazd wynosi średnio 3,5 tys. euro miesięcznie. Fundacja pokrywa również koszty podróży stypendysty i jego współmałżonka, jeśli zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej przez połowę okresu trwania stypendium, a także koszty ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicą. Stypendysta, który chciałby dłużej zostać za granicą, może się starać o pieniądze na dodatkowe trzy miesiące pobytu. Ale musi pamiętać, by czas trwania całego projektu nie przekroczył 15 miesięcy. Wniosek jest już dostępny na stronie internetowej programu. Ci, którzy nie zdążą w pierwszym terminie, będą mogli startować w kolejnej, jesiennej edycji. Nabór  w niej będzie trwać do 15 października.
Do udziału w programach Pomost, Homing Plus i Ventures mogą się zgłaszać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny wiedzy. O fundusze w programie Team mogą zabiegać jedynie badacze prowadzący badania w dziedzinach należących do obszarów tzw. bio, info lub techno. Lista laureatów ma zostać ogłoszona na przełomie czerwca i lipca. Młodzi naukowcy zainteresowani więcej niż jednym programem i spełniający obowiązujące warunki mogą składać wnioski w kilku programach jednocześnie.
Wniosek, który spełnia wymagania formalne, a nie otrzymał finansowania, może być składany w kolejnych edycjach programu. Potrzebne formularze i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej www.fnp.org.pl. Programy są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA