fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Karą umowną nie da się wpłynąć na sumienność podwładnego

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Szef nie może zastrzec w umowie, że pracownik zapłaci mu określoną sumę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych
Art. 115 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link] ustala granice odpowiedzialności powszechnej pracownika za szkodę. To granice rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę. Odpowiedzialność dotyczy przy tym tylko normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.[b]W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy.[/b] Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych.Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. W razie wyrządzenia szkody w walucie obcej ustalenie odszkodowania następuje z reguły wedł...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA