fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Gdy nie ma decyzji, nie powstaje obowiązek podatkowy

Fotorzepa, Roman Bosiacki
Dopiero doręczenie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym rodzi po stronie podatników będących współwłaścicielami solidarną odpowiedzialność podatkową
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy decyzję burmistrza ustalającą podatek rolny za 2009 r. Organ stwierdził, że opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają określone w ustawie grunty stanowiące użytki rolne i podatek ten jest związany z prawem własności tych nieruchomości.
Dlatego okoliczność, że na działce nie zostały wykonane roboty w zakresie dotyczącym rozbiórki budynku, nie może stanowić podstawy do zwolnienia z podatku rolnego i uchylenia decyzji organu podatkowego.
Sprawa znalazła finał w sądzie.
[srodtytul]- Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
WSA stwierdził, że skarga nie jest zasadna.
Przypomniał, że zgodnie z ustawą o podatku rolnym opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych w celu prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, a dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Rodzajami użytków rolnych są grunty orne oraz łąki i pastwiska.
Podstawę wymiaru podatków stanowią zatem dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków.
Zdaniem sądu organy podatkowe prawidłowo uznały, że grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, skoro zarówno grunty orne, jak i użytki rolne zabudowane stanowią użytki rolne.
Sąd zauważył też, że z akt sprawy wynika, że organ pierwszej instancji nie doręczył decyzji M.G. Tymczasem jeżeli zgodnie z ustawami podatkowymi podatnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, a zobowiązania te powstają przez doręczenie decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania, odpowiedzialnymi solidarnie są podatnicy, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego.
[wyimek]Dane zawarte w ewidencji mają walor dokumentu urzędowego[/wyimek]
Dlatego też z momentem doręczenia decyzji solidarnie odpowiedzialni stali się współwłaściciele, którym została ona doręczona. Oznacza to, że dopiero doręczenie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe rodzi po stronie podatników będących współwłaścicielami solidarną odpowiedzialność.
Brak doręczenia decyzji M.G spowodował, że wobec niej nie powstał obowiązek podatkowy. Dla powstania odpowiedzialności solidarnej konieczne jest natomiast doręczenie decyzji co najmniej dwóm właścicielom, co też w sprawie nastąpiło.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA